Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג לחינוך מבוגרים

הנהלת החוג

חודציזן יעלה

חודציזן יעלה

מרכזת התכנית בוגר בחינוך היסודי 30+והתמחות חינוך מבוגרים

גב'
חודציזן יעלה
054-5360606 נא לא לפנות בוואטסאפ
לרישום וקבלת סטודנטים: 

אודות החוג

החוג לחינוך מבוגרים מיועד למועמדים בני שלושים ומעלה.

מטרות הלימודים

  1. היכרות עם תאוריות ומחקרים מרכזיים ועדכניים במדעי החברה והרוח והעשרת הידע בתחום.
  2. פיתוח הגישה הביקורתית של הסטודנטים לגבי טקסטים כתובים וסוגים שונים של מידע.
  3. הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות, הבנה של מהו ידע מבוסס מחקר לבין ידע אחר. 
:החוג נלמד במסלולים הבאים: 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת נושאים מרכזיים מתוך מדעי החברה והרוח, תוך התמקדות בשלושה תחומים: פילוסופיה, סוציולוגיה (הגירה, זהות, קהילה, משפחה, פסיכולוגיה ועוד) והיסטוריה.

ניתנת בה חשיבות ללמידה בין תחומית רחבה, וללימוד דרכי לימוד והוראה מגוונות: למידה פרונטלית, דיונים, סרטים ושיעורים מקוונים.

לשם הרחבת הידע משולבים בתכנית הלימודים גם סיורים באתרים היסטוריים/ארכאולוגיים שיש בהם כדי להעשיר את הידע ההיסטורי של הלומדים בתחומי ההיסטוריה והארכאולוגיה. כמו כן מתקיימים סיורים במוזיאונים סיורים מודרכים בתצוגות אמנות המיועדים להעשרת הידע ההיסטורי ולגוון ולהעשרת דרכי הוראה ולמידה, הקורסים במדעי החברה משלבים סיורים בשכונות ובקהילות שונות המספקים מבט אחר, נוסף על הנלמד בכתה.  

תכנית הלימודים מתמקדת בלמידת תיאוריות ומחקרים, אך בעת הלימודים נדונים גם מטענם והשפעתם הרעיונית והערכית. הסטודנטים שרוכשים ידע לגבי תהליך הבניית הידע אקדמי, והבחנה בין ידע מבוסס מחקרית וכזה שאינו – מבנים גם גישה בקורתית לגבי סוגים שונים של ידע ודעת.

מבנה הלימודים והיקפם

היקף הלימודים: 26 ש"ש.

  1. כל סטודנט חייב ללמוד בשנה א' קורס מיומנויות קריאה ובכתיבה אקדמיות ולהשלים קורס מקוון של היכרות עם הספרייה ומאגרי המידע, בציון עובר.
  2. על הסטודנטים להרכיב מערכת הכוללת קורסים משלושת התחומים האלה: היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה, חמישה קורסים לפחות מכל תחום.
  3. בשנה ג' או ד' יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית המתבססת על מחקר שיערכו.
  4. בנוסף ללימודים ולקורסים שמציע החוג לחינוך מבוגרים, יוכלו סטודנטים לבחור קורסים הניתנים בחוגים אחרים במכללה (בכפוף לאישור ראש החוג האחר וראש החוג לחינוך מבוגרים) וקורסים אלה יוכלו לקבל הכרה במסגרת 26 ש"ש של החוג.