Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג לחינוך מבוגרים

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 
שעות קבלה: 

א' ו ה' 8:00 - 10:00

ב', ג', ד' 9:30 - 12:30 

יועצים אקדמים

פז כרמל - ד' 14:30 - 16:00

בועז בורשטיין ב' 9:00 - 10:00

 

אודות החוג

התכנית לחינוך מבוגרים מיועדת למועמדים בני שלושים ומעלה שמטרתם היא למידה אקדמית ותואר בחינוך.

מטרות הלימודים

  1. היכרות עם תאוריות ומחקרים מרכזיים ועדכניים במדעי החברה והרוח והעשרת הידע בתחום.
  2. פיתוח הגישה הביקורתית של הסטודנטים לגבי טקסטים כתובים וסוגים שונים של מידע.
  3. הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות, הבנה של מהו ידע מבוסס מחקר לבין ידע אחר. 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת נושאים מרכזיים מתוך מדעי החברה והרוח, תוך התמקדות בשלושה תחומים:

חטיבת מדעים, חטיבת רוח וחברה וחטיבת אמונות (בכל אחת מהחטיבות הסטודנט לומד 10נ"ז).

מסגרת הלימודים הינה אקדמית הסטודנטים שרוכשים ידע לגבי תהליך הבניית הידע אקדמי, והבחנה בין ידע מבוסס מחקרית וכזה שאינו – מבנים גם גישה בקורתית לגבי סוגים שונים של ידע ודעת. כמו כן ניתנת בתכנית חשיבות ללמידה בין תחומית רחבה, וללימוד דרכי לימוד והוראה מגוונות: למידה פרונטלית, דיונים, סרטים ושיעורים מקוונים.

לשם הרחבת הידע משולבים בתכנית הלימודים גם סיורים באתרים היסטוריים/ארכאולוגיים שיש בהם כדי להעשיר את הידע ההיסטורי של הלומדים בתחומי ההיסטוריה והארכאולוגיה. כמו כן מתקיימים סיורים במוזיאונים סיורים מודרכים בתצוגות אמנות המיועדים להעשרת הידע ולגוון ולהעשרת דרכי הוראה ולמידה. הקורסים במדעי החברה משלבים סיורים בשכונות ובקהילות שונות המספקים מבט אחר, נוסף על הנלמד בכתה. 

תכנית הלימודים מתמקדת בלמידת תיאוריות ומחקרים, אך בעת הלימודים נדונים גם מטענם והשפעתם הרעיונית והערכית. התכנית מדגישה את חשיבותה של המעורבות החברתית של הלומדים. הם מתנדבים במהלך שנות לימודיהם בתחומים שונים בחברה הישראלית: במתנ"סים, עם נוער בסיכון, עם אוכלוסיית החינוך המיוחד, עולים חדשים ובכלל במיזמים חברתיים שונים ומגוונים.

מבנה הלימודים והיקפם

היקף הלימודים: 26 ש"ש.

כל הסטודנטים חייבים ללמוד בשנה א' קורס מיומנויות קריאה ובכתיבה אקדמיות, אנגלית, לשון ומיומנויות תיקשוב וטכנולוגיה,  ולהשלים קורס מקוון של היכרות עם הספרייה ומאגרי המידע, בציון עובר.

על הסטודנטים להרכיב מערכת הכוללת קורסים משלושת התחומים האלה: היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה, חמישה קורסים לפחות מכל תחום.

בשנה ג' או ד' יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית המתבססת על מחקר שיערכו.

בנוסף ללימודים ולקורסים שמציע החוג לחינוך מבוגרים, יוכלו סטודנטים לבחור קורסים הניתנים בחוגים אחרים במכללה (בכפוף לאישור ראש החוג האחר וראש החוג לחינוך מבוגרים) וקורסים אלה יוכלו לקבל הכרה במסגרת 26 נ"ז של החוג. 

שנת העצמה*

* מכינה לגילאי 30+ בהתאם להחלטת המל"ג בנושא

שנה זו מיועדת לסטודנטים חסרי תעודת בגרות, המייעדים עצמם ללימודי בוגר בחינוך היסודי לבני 30 +.

תכנית הלימודים כוללת את המקצועות הבאים:

  • אוריינות אקדמית
  • ידע עם וישראל
  • מתמטיקה או מדעים
  • לימודי אנגלית לקראת פטור (ציון אמיר או אמיר"ם על מנת לקבוע את רמת הסטודנט)
  • לשון

הקבלה ללימודים אקדמיים לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed), מותנית בכך שהסטודנט יעמוד בסיום שנת ההעצמה בכל תנאי הקבלה הנדרשים ללימודים לתואר (ממוצע ציונים ותנאי סף באנגלית).

במידה ובתום שנת העצמה מתקבל הסטודנט ללימודים אקדמיים לתואר B.Ed "עובד חינוך", הוא יחוייב בשכר לימוד מלא בכל שנות הלימוד , בניכוי השעות ששולמו בשנת העצמה וזאת בהתאם למשך שנות הלימוד שנקבעו.
שכר הלימוד לשנת העצמה הינו שכר לימוד של שנת לימודים אקדמית.