Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הרשות למחקר והערכה

באנר מחקר ופרסומים
הרשות למחקר והערכה

הרשות למחקר והערכה הוקמה כדי לקדם את העשייה המחקרית ואת הפיתוח של סביבה מכוונת מחקר במכללה. בנוסף הרשות שמה לה ליעד לקדם את המכללה והעובדים בה כגוף המסתייע בהערכה לטובת ההתפתחות המקצועית שלו הן בהיבט של טיוב ההוראה והן בהיבט של השירותים האחרים הניתנים בו.

הרכב הרשות למחקר והערכה

ראש הרשות: פרופ' ירון להבי ylehavi@dyellin.ac.il

ממונה על ועדת האתיקה ברשות: ד"ר יעל לנדאו ylandau@dyellin.ac.il

ממונה על ייעוץ מתודולוגי במחקר כמותני: ד"ר רותם מאור rotemmaor@dyellin.ac.il

ממונה על ההערכה ברשות: ד"ר רינת יצחקי rinati@dyellin.ac.il

עורך ראשי של "במעגלי חינוך, מחקר עיון ויצירה" כתב העת של המכללה: ד"ר רותם עבדו rotema@dyellin.ac.il

מזכירות הרשות - גב' גילה אורפלי gilaorfali@dyellin.ac.il 

מזכירת כתב העת - גב' רינה גולדמן rinag@dyellin.ac.il

מטרות הרשות למחקר והערכה

למטרות נוספות של הרשות:

 • לתת ייעוץ בתכנון מחקרים ובכלל זה כתיבת שאלונים, תכנון ראיונות, ניתוח תוצאות באמצעות כלים לניתוח סטטיסטי וארגון הכתיבה.
 • לתת ייעוץ וסיוע בכתיבת מאמרים אקדמיים.
 • לרכז את הטיפול בהצעות המחקר שמוגשות על ידי המרצים למכון מופ"ת ולסייע לכותבים בהכנת ההצעות ובבדיקתן (מכון מופ"ת דן אך ורק בבקשות שאישרה יחידת המחקר של המכללה).
 • לבצע מחקרים והערכות שיוזמות הנהלת המכללה ויחידות אחרות בתוך המכללה, כגון: סקרים שוטפים של הציונים שנותנים מורי המכללה, סקר משוב להערכת ההוראה, סקר בקרב הנרשמים ללימודים במכללה וכדומה.
 • להעניק סיוע כספי למחקרים ולפרויקטים. קבלת הסיוע מותנית בכתיבת הצעת מחקר ובאישורה ע"י הרשות.
 • לתת סיוע כספי עבור השתתפות בכנסים והשתלמויות בארץ, חברות באיגודים מקצועיים, עריכה לשונית, תרגום והוצאה לאור של פרסומים אקדמיים.
 • לתת סיוע כספי עבור השתתפות בכנסים בחו"ל.
 • לתת סיוע למרצים בגיוס משאבים ממקורות שונים לצורך עריכת מחקרים.
 • לתת יעוץ למרצים בהתוויית מסלול הקידום האקדמי האישי המבוסס על עשיה מחקרית ובבניה של תיק קידום אישי ראוי העומד בתקן אקדמי גבוה.
 • ליצור קהילה מקצועית לומדת המבוססת על שיח רצוף בין עמיתים חוקרים ובתוך כך להמשיך ולקיים את הסמינר המחקרי המכללתי.
 • לקדם שיתופי פעולה ממוקדי מחקר עם גופי מחקר שונים בארץ ובחו"ל.
 • לעודד סטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר שני לקחת חלק בעשייה המחקרית במכללה.
 • לסייע לראשי היחידות במכללה ביצירת "שפת הערכה" משותפת שתעזור להם בבואם לתכנן את ההערכה של יחידותיהם.

קווי יסוד לפעולתה של וועדת האתיקה

האחריות לביצוע המחקרים

האחריות חלה על חבר סגל להיות מיודע בנוגע למחויבות האתית של ביצוע מחקרים עם נבדקים בני-אדם.

ניתן להשיג את המידע באתר האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה.

האחריות החוקית להגנת זכויותיהם של "נבדקים בני-אדם" הינה בידיו של חבר הסגל המבצע את המחקר ואינה באחריותה של הוועדה.

הפנייה לוועדת האתיקה תעשה ביוזמתו של החוקר או צוות המחקר ולא חלה חובה לחברי הסגל לפנות לקבלת אישור או ייעוץ בביצוע המחקר.

יש לציין, כי בחלק מהצעות המחקר החוקרים נדרשים לקבל אישור של ועדת האתיקה על מנת לפנות לקרן למימון מחקר או בכדי לפרסם את המחקר בכתבי עת מסוימים.

אישור ועדת האתיקה לגבי מחקרים המבוצעים ע"י סטודנטים - ההחלטה באם מחקר של סטודנט מצריך אשור וועדת האתיקה, נשארת בידי המנחה. במקרים אלו, הפניה לועדת האתיקה תעשה ע"י המנחה של הסטודנט ולא הסטודנט עצמו. יש לציין, כי ברוב המקרים אין צורך להפנות בקשות לוועדת האתיקה והמנחה יכול להסתפק בהתייעצות בע"פ עם הוועדה.

הליך קבלת אישור ועדת האתיקה – הבקשה לאישור וועדת האתיקה תוגש לפני תחילת ביצוע המחקר. את המסמכים הנדרשים ניתן לראות בלשונית בהמשך.

ועדת האתיקה תבחן את ההצעה ותשיב לחוקר בפרק זמן של כשלושה שבועות.

הועדה יכולה לאשר את המחקרים המוגשים לה, לדרוש שייערכו בהם שינויים כתנאי לאישור וכן להחליט שאינה מאשרת אותם.

במקרים שבהם הוועדה תחליט שלא לאשר מחקר יהיה עליה לפרט את הנימוקים לכך בכתב.

אם הועדה החליטה שלא לאשר את המחקר, זכאי/ת החוקר/ת הראשי/ת לערער על ההחלטה בפני מליאת הוועדה, בצירוף מכתב המפרט את נימוקי הערר. הועדה תדון בשנית בבקשה החלטה תימסר לחוקרים בכתב בתוך שלושים ימי עבודה מיום הגשת הערר. החלטה זו תהיה סופית ומחייבת.

אישור ועדת האתיקה אינו תקף בכל מקרה שהמחקר נוגד את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראותיו של המדען הראשי במשרד החינוך.

ועדת האתיקה אינה מהווה תחליף לוועדת הלסינקי למחקרים רפואיים או למחקרים שיש בהם מגע פיזי עם בעלי חיים או בני אדם. בכל מחקר מן הסוגים שמפורטים בסעיף זה יש לפעול לקבלת האישורים המתאימים מוועדת הלסינקי במוסד שבו מתבצע המחקר.

תכנון המחקר

בשלב תכנון המחקר חובת החוקרים לוודא עמידה בעקרונות האתיים בהתאם לנוהל זה.

מומלץ להיוועץ בקוד האתי של האיגוד האמריקני למחקר בחינוך.

כמו כן, מומלץ לעיין בסקירה בנושא שערך ד"ר דניאל שפרלינג ממרכז המידע שבמכון מופ"ת.

יש להקפיד בהליך תכנון המחקר וביצועו על שמירת הכבוד, הרווחה והבטיחות של המשתתפים. זהות המשתתפים לא תיחשף בכל שלב שהוא במחקר אלא בהסכמתם המפורשת שתינתן בכתב.

יש לבחון בשלב תכנון המחקר את כלל הסיכונים האפשריים למשתתפים.

אנשים ישתתפו במחקר רק לאחר שהביעו הסכמה מדעת ומראש.

הסכמה מדעת תינתן לאחר שיובהרו למשתתפים באופן ברור מטרות המחקר, מהלכו, התועלת הצפויה מהמחקר והסיכונים הכרוכים בהשתתפות בו. המשתתף ייתן את הסכמתו בכתב.

לא יופעל על אדם לחץ ישיר או עקיף להשתתף במחקר.

כל משתתף רשאי לסרב להשתתף במחקר ו/או להפסיק את השתתפותו בכל עת. על החוקרים לציין במפורש בפני המשתתפים כי שמורה בידם הזכות להפסיק את השתתפותם בכל עת.

קטינים או בעלי מוגבלות שאינם מסוגלים לתת הסכמה בכתב מדעת ומראש ישתתפו במחקר רק לאחר הסכמה מדעת מראש של האפוטרופוסים החוקיים שלהם (בדרך כלל ההורים). בנוסף, יש להסביר להם בעל פה את מטרותיו של המחקר, ולהבהיר להם כי הם זכאים להפסיק את השתתפותם בכל עת.

במחקרים שיש בהם דרישה מתודולוגית המצריכה הסוואה זמנית של מטרת המחקר האמתית רשאים החוקרים, באישור ועדת האתיקה, לספק מידע חלקי בלבד ולדחות את מתן ההסבר המלא על מטרות המחקר עד לתום הניסוי או תכנית ההתערבות. לאחר מכן על החוקרים למסור למשתתפים מידע מלא על המחקר כמפורט לעיל.

ההשתתפות במחקר היא בהתנדבות, והמשתתפים לא יקבלו עליה תגמול כספי. ניתן יהיה לתת שי סמלי וצנוע. אם יינתן שי יש לציין זאת בבקשה לאישור האתי של המחקר במקום המיועד לכך.

במחקרים אנתרופולוגיים או אתנוגרפיים בהם אין אפשרות לקבל הסכמה מדעת מכל המשתתפים יש לעדכן את אותם במידת האפשר על קיומו של המחקר ובכל מקרה – כאשר לא ניתן ליידע או לקבל הסכמה מדעת - אין לחשוף אותם למצבים שלא היו נתקלים בהם אלמלא היה מתקיים מחקר.

במידה ובמהלך המחקר יש חשש כי נגרמו למשתתפים או למשפחותיהם סיכונים או נזקים בלתי צפויים יש לפעול מיד להסרת הסיכון, כולל באמצעות הפסקת המחקר. בד בבד יש לדווח בעניין זה לאלתר לוועדת האתיקה.

החוקר/ת הראשי/ת אחראי/ת לכך שהמחקר יתועד באופן ברור ומדויק.

במידה ובוצע שינוי מהותי בכלי המחקר, במהלך המחקר או באוכלוסיית המשתתפים יש להגיש בקשה חדשה לוועדת האתיקה.

לא יאושר מחקר אשר לדעתה של ועדת האתיקה יש בו סיכון משמעותי למשתתפים, גם אם אלה נתנו את הסכמתם מדעת.

פרסום התוצאות

החוקרים יעשו ככל הנדרש כדי להבטיח שהרעיון למחקר, תכנונו, אופן איסוף הנתונים, ניתוחם, התוצאות המפורסמות ופרשנותן יהיו שלהם בלבד, ולא יועתקו ממקור אחר ללא אישור או ללא ציון מפורש של המקור בפרסום, ושהפרסום אינו נגוע בגניבת דעת או בגניבת רעיונות (פלגיאט).

החוקרים יישאו באחריות מלאה למחקר הנושא את שמם, וינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שהתוצאות המדווחות נאמנות לממצאים שנבעו ממנו, ואין בהן מצג שווא או הטעיה.

מסמכים לאישור הבקשה

החוקרים יצרפו לבקשה לאישור אתי של המחקר את המסמכים שלהלן:

קבלת סיוע כספי למחקרים ופרוייקטים

התמיכה מתבטאת בסיוע כספי למימון הוצאות המחקר או הפרויקט, ובהקצבת שעות שנתיות לצורך ביצועו.

תינתן עדיפות לקבלת סיוע למחקרי המכללה.

הסיוע הכספי ניתן בתוספת לכל סיוע אחר שיקבל המורה ממקורות אחרים.

מרצה המעוניין בקבלת סיוע יגיש הצעה למחקר או לפיתוח לרשות המחקר. יש לכתוב את הבקשות בהתאם להנחיותיו של מכון מופ"ת ולהגיש בשלושה עותקים. חוברת ההנחיות של מכון מופ"ת נשלחת בדואר לכל המורים בכל קיץ. ניתן למצוא את חוברת ההנחיות באתר האינטרנט של מכון מופ"ת.

קבלת הסיוע מרשות המחקר מותנית בהתחייבות החוקר לתנאים הבאים:

 • להגיש לוועדה דו"ח התקדמות חצי שנתי באשר להתקדמות המחקר או הפרוייקט מראשית שנת המענק ועד להגשת הדו"ח.
 • להשלים את המחקר או הפרוייקט בתקופה שנקבעה.
 • להגיש דו"ח מסכם, כמקובל בתחום, עם סיום המחקר או הפרוייקט, ולא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המענק.
 • לציין את תמיכת המכללה בצורה נאותה בכל פרסום של המחקר או הפרוייקט, או של חלקים ממנו
 • להעביר לרשות המחקר עותק של כל פרסום.