לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

באנר אודות המכללה

לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת תעודת מורה מוסמך בכיר, יתקיימו במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית בהתאם לתכניות הלימודים הפועלות במכללה.

תנאי קבלה

מועמד לתכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה" יהיה חייב לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

 1. הסמכה ל"מורה מוסמך בכיר" (סיים את לימודיו בציון 80 לפחות).
 2. תעודת בגרות:
  • מועמדים עד גיל 30 חייבים בזכאות לתעודת בגרות מלאה או שווה ערך.
  • מועמדים מעל גיל 30 שאינם בעלי תעודת בגרות יוכלו להמירה בקורסי הכנה ללימודים אקדמיים במתכונת ובהיקף שאושרו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • חסרי תעודת בגרות עד גיל 30 יחויבו בתעודה של מכינה מוכרת על-ידי האגף לחינוך מבוגרים באחד משני המסלולים- או מכינה בגרותית או מכינה ייעודית.
  • משנת תשע"ב מבחני סאלד המתקיימים בחינוך החרדי (בנות) מוכרים על-ידי משרד החינוך כשווי ערך ל- 9 יחידות בגרות לפי הפירוט הבא: אנגלית – 3 יחידות; מתמטיקה (ממוצע שני שאלוני הבסיס) – 2 יחידות; לשון עברית (ממוצע ציוני "לשון" ו"הבעה והבנה")- 2 יחידות; היסטוריה (ממוצע ציוני המקצועות "תולדות העמים" ו"תולדות ישראל")- 2 יחידות.
 3. מבחן פסיכומטרי: מועמדים חייבים במבחן פסיכומטרי על-פי הנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת.
 4. אנגלית: בהתאם לנקבע בהחלטת מל"ג מיום 11.6.2013 בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה". לצפייה בנוסח ההחלטת המל"ג.
 5. עברית/ערבית (בהתאם לשפת ההוראה): מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת הבגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעות עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.

לעיון במתווה ללימודי ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B. Ed) של המל"ג.