Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

באנר אודות המכללה
לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

הינך נמצא כאן

לייעוץ ורישום ללימודים: 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת תעודת מורה מוסמך בכיר, יתקיימו במתכונת חד-חוגית או דו-חוגית בהתאם לתכניות הלימודים הפועלות במכללה.

תנאי קבלה

מועמד לתכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה" יהיה חייב לעמוד בתנאים המפורטים להלן:

 1. הסמכה ל"מורה מוסמך בכיר" (סיים את לימודיו בציון 80 לפחות).
 2. תעודת בגרות:
  • מועמדים עד גיל 30 חייבים בזכאות לתעודת בגרות מלאה או שווה ערך.
  • מועמדים מעל גיל 30 שאינם בעלי תעודת בגרות יוכלו להמירה בקורסי הכנה ללימודים אקדמיים במתכונת ובהיקף שאושרו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • חסרי תעודת בגרות עד גיל 30 יחויבו בתעודה של מכינה מוכרת על-ידי האגף לחינוך מבוגרים באחד משני המסלולים- או מכינה בגרותית או מכינה ייעודית.
  • משנת תשע"ב מבחני סאלד המתקיימים בחינוך החרדי (בנות) מוכרים על-ידי משרד החינוך כשווי ערך ל- 9 יחידות בגרות לפי הפירוט הבא: אנגלית – 3 יחידות; מתמטיקה (ממוצע שני שאלוני הבסיס) – 2 יחידות; לשון עברית (ממוצע ציוני "לשון" ו"הבעה והבנה")- 2 יחידות; היסטוריה (ממוצע ציוני המקצועות "תולדות העמים" ו"תולדות ישראל")- 2 יחידות.
 3. מבחן פסיכומטרי: מועמדים חייבים במבחן פסיכומטרי על-פי הנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת.
 4. אנגלית: בהתאם לנקבע בהחלטת מל"ג מיום 11.6.2013 בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה". לצפייה בנוסח ההחלטת המל"ג.
 5. עברית/ערבית (בהתאם לשפת ההוראה): מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת הבגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעות עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.

לעיון במתווה ללימודי ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B. Ed) של המל"ג.