Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג לאמנויות, תאטרון ודרמה בחינוך

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך והוראה בחוג זה מגוונת, רוויית פעילויות, מיומנויות ושלל התנסויות במדיומים שונים של יצירה.

התכנית כוללת קורסים, שעוסקים בתולדות התאטרון והדרמה, בסוגות, במגמות ובזרמים ובדמויות מרכזיות בתחום התאטרון והדרמה, בתורת התאטרון, בעקרונות ביקורת התאטרון, במשחק, בהפקה, בכתיבה דרמטית, בעיצוב תפאורה, בתאטרון בובות ועוד.

:החוג נלמד במסלולים הבאים: 

מטרות הלימודים

מטרת הלימודים בחוג להרחיב ולהעמיק את הידע התאורטי והמעשי בתחום התאטרון והדרמה ולהכשיר את הסטודנטים להוראת  תאטרון ודרמה בחינוך העל- יסודי.

היבטים דידקטיים באים אף הם לידי ביטוי בתכנית הלימודים. ניתן למצוא בה קורסים, שעיקרם הקניית כלים, הדרושים לשם הוראת תאטרון, שילוב תאטרון בהוראת תחומי  דעת נוספים, ושיפור דרכי ההוראה וגיוונן באמצעות התאטרון. בהתאם לתפיסה החינוכית של דרמה יוצרת מושם דגש בתכנית הלימודים על אופני תמיכה בהתפתחות האישית של התלמידים ועל פיתוח כישוריהם חברתיים באמצעות התיאטרון.

הקורסים מקנים לסטודנטים  כלים, שיאפשרו להם לארגן ולבצע אירועים, טקסים, מסיבות בית-ספריות ופעילויות העשרה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי ולעסוק בפעילות קהילתית בתחום התאטרון.

קהל היעד

בחוג לאמנויות על שני נתיביו - הסבה להוראת תיאטרון - שילוב אמנויות ותאטרון ודרמה, הלימודים מיועדים לסטודנטים:

 • המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחומי האמנות השונים.
 • להתנסות באמצעים מגוונים של יצירה במגוון טכניקות וחומרים ולעסוק בהוראת האמנויות בבתי-הספר העל-יסודיים, בבתי-הספר היסודיים, במוסדות החינוך לגיל הרך ובמוסדות החינוך המיוחד, הן במסגרות החינוך הפורמאלי, הן במסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי.
 • המבקשים לעסוק בפעילות קהילתית בתחום האמנויות.

הסבה להוראת תיאטרון: מה לומדים?

הלימודים בחוג מיועדים גם ללומדים במסגרת השלמות, הסבות, השתלמויות, השלמות לתואר למורים בפועל, לימודי המשך ותעודה, למעוניינים בלימודי המשך בתרפיה באמצעות האמנויות (חינוך וסיוע באמצעות אמנויות), בלימודים לתארים מתקדמים ולכל מי שהאמנויות קרובות ללבו.

תכנית הלימודים

ניתן ללמוד תיאטרון במתכונת של חוג ראשי (26 ש"ש") או חטיבה (15 ש"ש או 10 ש"ש)

תכנית הלימודים בתיאטרון כוללת מגוון רחב ועשיר של קורסים:

 • קורסי עיון, שעיקרם הרחבת הידע התיאורטי בתחום. כגון: תולדות הדרמה והתיאטרון; תורת התיאטרון; סוגות, מגמות וזרמים; דמויות מרכזיות בתחום התיאטרון והדרמה, עקרונות ביקרות התיאטרון. בשנה ג' או ד' של לימודי התיאטרון כחוג ראשי הסטודנטים מחוייבים להגיש עבודה סמינריונית.
 • קורסים המלמדים מיומנויות שונות ומאפשרים התנסויות במדיומים שונים של יצירה: משחק, הפקה, כתיבה דרמטית, עיצוב תפאורה ותיאטרון בובות.
 • קורסים המדגישים היבטים דידקטיים ומכוונים להכשרת הסטודנטים להוראת התחום בחינוך העל- יסודי.

כמו-כן,  תכנית הלימודים כוללת:

 • צפייה במופעי תאטרון - החוג מייחס חשיבות רבה לקשר שבין הלימודים התיאורטיים לבין הנעשה בזירת התאטרון בישראל. כחלק מלימודיהם לתואר יצפו הסטודנטים במופעי תאטרון.
 • השתתפות ביום אמנויות - הסטודנטים המתמחים בחוג לתאטרון ודרמה ישתתפו ביום אמנויות אחת לשנה

מבנה הלימודים - התמחות 26

הבוחרים בלימודי תאטרון ודרמה כחוג ראשי במתכונת דו-חוגית ילמדו במהלך ארבע שנות לימודיהם לתואר 26 ש"ש.

חוג ראשי (26 ש"ש)

הרכב הקורסים לפי סוג:  
קורסי מבוא וקורסים עיוניים 13 ש"ש
סדנאות 9 ש"ש
סמינריון 2 ש"ש
קורס להרחבת הדעת: קריאת טקסטים באנגלית 1 ש"ש
קורס במיומנויות כתיבה אקדמית לשנה א' 1 ש"ש 
סה"כ 26 ש"ש

קורסים המשלבים עיון וסדנה יחשבו במכסת שעות העיון או במכסת שעות הסדנה. 

הבוחרים להתמקד בתאטרון לילדים ולנוער יבחרו (כחלק מקורסי הבחירה) בקורסים הרלבנטיים לתחום, מתוך מכלול הקורסים שבתכנית  הלימודים. כן חלה עליהם החובה להשתתף בקורס "הפקת הצגה לילדים ולנוער" (2 ש"ש).

על כל סטודנט ללמוד בשנה א' את הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות" (1 ש"ש), במסגרת לימודי ההתמחות.

חלוקה לקורסי חובה וקורסי בחירה: 

קורסי חובה (15 ש"ש)

קורסי מבוא ועיון חובה  
מבוא לתולדות התאטרון 2 ש"ש
קורס חובה במיומנויות כתיבה אקדמית לשנה א' 1 ש"ש
שקספיר ומולייר בתאטרון 1 ש"ש
התאטרון בישראל 1 ש"ש

 

סדנאות חובה  
סדנת משחק 2 ש"ש
צפייה מודרכת במופעי תאטרון 1 ש"ש
יסודות ההפקה-מונולוג ודיאלוג 2 ש"ש
הפקת הצגה לילדים ולנוער 2 ש"ש

 

סמינריון וקריאת טקסטים באנגלית חובה (בשנה ג' או ד')  
סמינריון והגשת עבודה סמינריונית 2 ש"ש
קורס להרחבת הדעת: קריאת טקסטים באנגלית 1 ש"ש

 

קורסי בחירה (11 ש"ש)  
קורסים עיוניים 8 ש"ש
סדנאות 3 ש"ש


ניתן לבחור בקורסים בודדים מתוך החוג לשילוב אמנויות. הבחירה מותנית באישור ראש החוג.

מבנה הלימודים - לימודי חטיבה

הבוחרים בלימודי תאטרון או דרמה במתכונת כללית ילמדו חטיבת לימודים בתאטרון ובדרמה בהיקף של 15 ש"ש או חטיבה בהיקף של 10 ש"ש.

חטיבה (15 ש"ש)

קורסי מבוא וקורסים עיוניים 8 ש"ש
סדנאות 6 ש"ש
קורס לבחירה 1 ש"ש


קורסים המשלבים עיון וסדנה יחשבו במכסת שעות העיון או במכסת שעות הסדנה. 

הבוחרים להתמקד בתאטרון לילדים ולנוער יבחרו (כחלק מקורסי הבחירה) בקורסים הרלבנטיים לתחום, מתוך מכלול הקורסים שבתכנית  הלימודים. כן חלה עליהם החובה להשתתף בקורס "הפקת הצגה לילדים ולנוער" (2 ש"ש).

קורסי חובה (7 ש"ש), בכללם:  
מבוא לתולדות התאטרון 2 ש"ש
שייקספיר/מולייר בתאטרון 1 ש"ש
סדנת משחק 2 ש"ש
הפקת הצגה לילדים ולנוער - לבוחרים בתאטרון לילדים ולנוער 2 ש"ש

 

קורסי בחירה (8 ש"ש)

חטיבה (10 ש"ש)

ניתן לבחור בתאטרון כללי או בתאטרון לילדים ולנוער. הבוחרים בתאטרון כללי חייבים בקורס מס' 1 או בקורס מס' 2 מתוך רשימת קורסי החובה שלהלן ובקורס מס' 3. הבוחרים בתאטרון לילדים ולנוער חייבים בקורס מס' 1 ובקורס מס' 4.

קורסי חובה:  
מבוא לתולדות התאטרון 2 ש"ש
שייקספיר/מולייר בתאטרון 1 ש"ש
סדנת משחק 2 ש"ש
הפקת הצגה לילדים ולנוער 2 ש"ש

קורסי בחירה

הסטודנטים יכולים לבחור בקורסים בתאטרון כללי או בתאטרון לילדים ולנוער מתוך מכלול הקורסים, המוצעים בחוג.

סטודנטים במסלול לגיל הרך (7 ש"ש)

הקורסים ייבחרו מתוך מגוון הקורסים הרלבנטיים לגיל הרך שברשימת הקורסים, המוצעים בחוג.

סטודנטים בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל (5 ש"ש)

סטודנטים בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל, הבוחרים בתכנית "תרבות ישראל", ילמדו 5 ש"ש מתוך היצע הקורסים בחוג, באישור ראש החוג.

תאטרון לילדים ולנוער

אחד התחומים, בהם ניתן להתמקד ולהתמחות במסגרת לימודי התאטרון והדרמה הוא תאטרון לילדים ולנוער - הסבה להוראת תיאטרון. לצד היכרות עם רפרטואר מחזות הילדים והנוער ועם עקרונות ניתוח המחזה על מרכיביו הדרמטיים והתאטרוניים, ירכשו הסטודנטים כלים ומיומנויות, שיסייעו בידיהם לעסוק בפעילות דרמטית לילדים ולנוער ובכלל זה בפעילות הדרמטית המתבצעת במוסדות החינוך: כלים לביקורת הצגה, המיועדת לילדים ונוער, וכלים להעלאת מחזה בביצועם של התלמידים (מחזה מן המוכן או מחזה, שנכתב בידי ילדים ובני נוער).

הסטודנטים יתנסו בכתיבת מחזה, במשחק, בבימוי, בבניית תפאורה, בשלוב תנועה ומוסיקה ובהפקה.

סגל המרצים בחוג

 • הד"ר יערה מוגדם – ראש החוג 
 • הד"ר אפרת ברט 
 • הד"ר רונה אבישר לואיס
 • אומיה אבוקטיש
 • הד"ר פטריסיה או'דונובן
 • הד"ר נאוה ט. ברזני
 • הד"ר רועי הורוביץ
 • הד"ר אורית ויסמן
 • הד"ר טטיאנה ונדרובה
 • פרופ' לילי זמיר
 • הד"ר אשלי טוביאס
 • כהן קרן
 • הד"ר אולגה לויטן
 • הד"ר אורלי נזר
 • הד"ר משה פיאמנטה
 • מלצר אלינה
 • רונית פיינגולד
 • רוחמה רביחייא
 • הד"ר רונית רונן תמיר
 • הד"ר רונית רפ
 • ציונה שי
 • הד"ר עידית שר
 • לילך ששון