Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

המרכז ללימודי נשים ומגדר

המרכז ללימודי נשים ומגדר

הינך נמצא כאן

הנהלת התכנית

לייעוץ ורישום ללימודים: 

"את לא נולדת אישה, את נעשית אישה" סימון דה בובואר

תפקידו של המרכז ללימודי נשים ומגדר (ג'נדר) לבחון את הביטויים התרבותיים של ההבדלים בין המינים ומקום האישה בחברה. כלומר, לבחון כיצד משתקפים ההבדלים בין המינים בספרות, בשירה, בקולנוע, באומנות הפלסטית ובתקשורת. ננסה להבין את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעיצבו הן את ההבדלים שבין המינים והן את האופן שבו אנו תופסים אותם.

תהליך לימוד זה שואף להתמודד עם סטראוטיפים בחברה מתוך אמונה בסיסית בעקרונות של זכויות אדם כתשתית לחינוך ולחברה, זאת מכיוון שכל מי ששותף/ה בתהליך חינוכי מעורב/ת גם בתיקון חברתי ועיצוב נורמות מוסר. אנו מצפות שבוגרי/ות המרכז יהיו ערים/ות לתכנים מינניים בתכנים הלימודיים ולשינויים בהתנהגותם/ן בכתה.
מטרת הלימודים במרכז להכשיר כוח אדם מיומן, הן מבחינה תיאורית והן מבחינה מעשית בנושאי מגדר ושוויון בין המינים. אנו מצפות כי בוגרי/ות המרכז יוכלו להדריך סדנאות ותוכניות התערבות הן במסגרות פורמאליות והן במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.

מרצי המרכז:

 • מר איתן אביטל
 • הד"ר תמר אשר
 • הד"ר חוה גיא
 • הד"ר יוספה טביב
 • הגב' סיגל עצמון מושכל
 • הד"ר בלה שגיא
 • הגב' עידית שר
 • הגב' מרים בלומנטל
 • הד"ר אשלי טוביאס
 • הגב' אילה פז
 • הד"ר אפרת חברון

תכנית הלימודים

 1. סטודנט/ית שילמד/תלמד בארבע שנות לימודיו/ה במכללה 10 ש"ש וימלא/תמלא את כל חובותיו/יה במרכז יקבל/תקבל תעודה שתלווה את תעודת הבוגר/ת.
  תלמידות/י למודי המשך יוכלו ללמוד במרכז כמו הסטודנטיות/ים הסדירים אך יקבלו את התעודה מלימודי המשך, זאת כיוון שכבר יש להן/ם תעודת בוגר.
 2. תכנית הלימודים במרכז כוללת קורסי חובה ובחירה, מומלץ לבחור בקורסי החובה בשנה הראשונה. קורסי הבחירה מוצעים מתוך מבחר קורסי המכללה בחוגים השונים ומקנים נ"ז הן במסגרת הלימודים במרכז והן במסגרת החוגים. (לדוגמא: הקורס "סקס, שקרים ודיאטה" במסגרת החוג להשכלת מבוגרים מקנה 1 נ"ז במרכז ו1- נ"ז בחוג עצמו).
 3. סטודנטיות/ם מוזמנים להציג פעולות התנדבות בקהילה בנושאי שוויון בין המינים ולקבל על התנדבותם, אם תמצא ראויה נקודות זכות, כן ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים בתחום, מכל מוסד אקדמי שהוא, בתנאי שיש ציון עובר ומעלה על הקורסים. זאת עד 3 נקודות זכות.
 4. סטודנטיות/סטודנטים שאינם תלמידים סדירים יכולים ללמוד לקראת תעודה בתיאום עם בית הספר ללימודי המשך.
 5. כל קורס בכל התמחות וחוג שנושאו מתאים לתוכני המרכז יוכר כנקודת זכות בתאום עם ראש המרכז.