Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות

באנר אודות המכללה
זהירות בדרכים, בטחון ובטיחות

הינך נמצא כאן

חשיבות הקורס

חינוך ילדים לבטיחות היא השקעה משתלמת לטווח ארוך. כדי שהחינוך יהיה יעיל, עליו לכלול הקניית מיומנויות בתחום הקוגניטיבי, בתחום הערכי ובתחום ההתנהגותי.

ההנחה היא כי חינוך הכולל רכישת אסטרטגיות קוגניטיביות בקבלת החלטות בתחום ההתנהגות בטוחה, וכן שילוב של תכניות לימוד המתמקדות בהיבט ההתנהגותי – תנועתי, עשויות לגרום לרכישה של עמדות ונורמות להתנהגות בטוחה.

הבטיחות והביטחון של ילדים במוסד החינוך, הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו ואחריותו של מחנך ומורה במערכת החינוך. אחריות זו באה לידי ביטוי בפעילויות היומיומיות של המורה ובעשייה החינוכית שהוא נדרש לה במסגרת תפקידו.

בנוסף החינוך לזהירות בדרכים הוא אחד האתגרים החשובים והחיוניים ביותר בסדר העדיפויות הלאומי בישראל.

מידע אודות הקורס

כל סטודנט במוסד להכשרת עובדי הוראה חייב בקורס זה (סטודנטים סדירים והסבת אקדמאיים להוראה). כל סטודנט בשנה ג' חייב ללמוד נושאים אלו במהלך הכשרתו. הכשרה זו מאפשרת למורה ולמחנך יסודות ובסיס לניהול שיגרה ופעילויות חינוך שלהם הוא מחויב במסגרת תפקידו.

לקורס זהירות בדרכים בטחון ובטיחות יש להירשם בעת הרישום לקורסים בפתיחת השנה. הקורס הינו קורס מקוון שנעשה כולו דרך המחשב במהלך סמסטר ב'. (הקורס ניתן באופן מקוון תחת קוד קורס: 5199901-01).

1. זהירות בדרכים קוד 5199901-01

2. בטחון ובטיחות קוד 5199902-01 .

שני הקורסים ניתנים יחד במודול בקורס 5199901-01. החלוקה נעשתה מאילוצי מערכת ובדיקת דף מאזן ע"י מערכת "מכלול". 

ציון עובר יוענק למי שיעמוד בדרישות הקורס בשני הקורסים.