Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג לערבית

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

הלימודים בחוג לערבית במסגרת לימודי תואר ראשון בחינוך והוראה נועדו להכשיר מורים להוראת ערבית בבתי ספר יסודיים, בתי ספר לחינוך מיוחד ובתי ספר על יסודיים (כיתות ז'-י').

חוגהסבה להוראת ערבית פתוח גם לאקדמאים בוגרי תואר ראשון המבקשים לבצע הסבה להוראת ערבית במסלולים העל יסודי והיסודי.

מטרות הלימודים

במסגרת הלימודים בחוג אנו מבקשים להעניק לכם כלים ומטרות מוגדרות כדוגמת:

 • הקניית ידע על הלשון, הספרות, והתרבות הערבית לתקופותיהן.
 • הקניית כלי ניתוח בלשניים בתחביר, ברטוריקה, ובתורות ההגה והצורות.
 • פיתוח מודעות לסוגיות הקשורות לשפה הערבית ולהוראתה, כמו בעיית הדיגלוסיה על רבדיה.

 • היכרות רחבה עם יצירות ספרותיות והגותיות מכוננות מסוגות שונות.
 • הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות.
 • הקניית יכולת עצמאית לניתוח, ביקורת והערכה של טקסטים.
 • הכשרת מורים-מחנכים משכילים, שידע ספרותי ותרבותי הוא חלק מעולמם ומערכיהם.
 • הכשרה להוראת השפה הערבית בחינוך היסודי והעל יסודי (כיתות ז'-י').

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתמקדת בהוראת השפה הערבית: דקדוק, תחביר, לשון הקוראן וסגנונו; הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית על מגוון רבדיה וסוגותיה. הקורסים בתחום התרבות והספרות עוסקים ביצירות ספרותיות ואינטלקטואליות מהעולם הערבי ומשקפים את הרב-תרבותיות בעולם הערבי.
התכנית מציעה לסטודנטים להעמיק ולהעשיר את הידע שלהם בשפה הערבית באמצעות לימוד מבחר טקסטים מהתרבות הערבית, מפרשנות הקוראן, מההלכה והתרבות המוסלמית בזיקה לסוגיות, כגון: מעמד האישה, היחס ל"אחר", למודרנה ועוד שמעסיקות את האינטלקטואלים והמחנכים הערבים בני ימינו.
במהלך לימודיהם רוכשים הסטודנטים גם מיומנויות בניתוח טקסטים ובכתיבה וקריאה אקדמיות וכלים לשימוש בטכנולוגיות מידע ובהוראה מקוונת.

מבנה הלימודים והיקפם

תכנית הלימודים של החוג לערבית מוצעת במתכונות אלה:

 • התמחות ראשית בהיקף של 26 ש"ש (19 ש"ש חובה, 7 ש"ש בחירה).
 • חטיבה של 15 ש"ש לסטודנטים במסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית (9 ש"ש חובה, 6 ש"ש בחירה).
 • חטיבה של 6 ש"ש לסטודנטים דוברי ערבית הלומדים במסלולים לחינוך יסודי ועל יסודי במגוון התמחויות. חטיבה זו כוללת 3 ש"ש לשון ו-3 ש"ש קורסי בחירה מתכנית הלימודים.
 • הסבת אקדמאים להוראת ערבית – היקף של 26 ש"ש (ועוד 7 ש"ש התנסות מעשית).

קורסי חובה וקורסי בחירה

תלמידי ההתמחות והחטיבות לומדים:

 • בשנה א' 7 ש"ש קורסי חובה.
 • בשנה ב' 6 ש"ש חובה
 • בשנה ג' 7 ש"ש חובה
 • בין השנים ב' – ד' לומדים תלמידי ההתמחות והחטיבות קורסים משותפים מאשכול קורסי הבחירה המוצעים בחוג, כדי להשלים את מכסת הלימודים הנדרשת במכללה.

לימודי יסוד: תחביר השפה הערבית, דקדוק וניקוד, לשון הקוראן, ספרות ערבית, מיומנויות כתיבה אקדמית ברמות שונות.

סוגיות כלליות: היסטוריה של הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית, שירה ערבית, פרוזה ערבית קלאסית ומודרנית, העשרה לשונית, סוגיות בתרבות הערבית, כמו מיתוס, היסטוריה, מסורת ומודרנה. כמו כן, אוטוביוגראפיות של אינטלקטואלים ערבים בתחום הספרות, ההגות, והחינוך בתקופה המודרנית.
בתחום הכתיבה האקדמית לומדים הסטודנטים קורס כתיבה אקדמית בשנה א'; פרו סמינריון בשנה ב' וסמינריון בספרות ערבית בשנה ג'.