Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח שנה אקדמי

סמסטר א

תחילת אימוני הוראה
01.9.2021
כ"ד באלול תשפ"א
חופשה
ראש השנה
06.9.2021 - 08.9.2021
כ"ט באלול תשפ"א – ב' בתשרי תשפ"ב
המכללה סגורה
חופשה
יום כיפור
15.9.2021 - 16.9.2021
ט'-י' בתשרי תשפ"ב
המכללה סגורה
חופשה
סוכות ושמחת תורה
20.9.2021 - 28.9.2021
י"ד-כ"ב בתשרי תשפ"ב
המכללה סגורה
יום אוריינטציה - אג״ס
06.10.2021
ל' בתשרי תשפ"ב
פתיחת שנת הלימודים
10.10.2021
ד' בחשוון תשפ"ב
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
13.10.2021
ז' במר חשוון תשפ"ב
11:15-12:45, 18:45 התכנסות, 19:30 תחילת האירוע
טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין
18.10.2021
י"ב במרחשוון תשפ"ב
13:00 - 13:45, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת.
אירוע פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים
25.10.2021
י"ט במרחשוון תשפ"ב
11:15 - 12:45, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
חג הסיגד
04.11.2021
כ"ט במרחשוון תשפ"ב
פעילות לציון חג הסיגד
10.11.2021
ו' בכסלו תשפ"ב
13:15 - 14:45, מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת
הדלקת נר שני של חנוכה
מטעם אגודת הסטודנטים
29.11.2021
כ"ה בכסלו תשפ"ב
15:45 - 16:15
חופשה
חופשת חנוכה
30.11.2021 - 06.12.2021
כ"ו בכסלו – ב' בטבת תשפ"ב
יום סגל מנהלי - סמסטר א'
02.12.2021
כ"ח בכסלו תשפ"ב
משרדי המכללה יהיו סגורים
כנס ספרות ילדים
06.12.2021
ב' בטבת תשפ"ב
סיום סמסטר א׳
14.1.2022
י"ב בשבט תשפ"ב
תקופת בחינות סמסטר א', מועד א׳
16.1.2022 - 11.2.2022
י"ד בשבט – י' באדר א' תשפ"ב
יום סגל אקדמי - סמסטר א'
19.1.2022
י"ז בשבט תשפ"ב
שעות האירוע ייקבעו בהמשך
חופשה
חופשת סמסטר א'
13.2.2022 - 19.2.2022
י"ב – י"ח באדר א' תשפ"ב

סמסטר ב

פתיחת סמסטר ב׳
20.2.2022
י"ט באדר א' תשפ"ב
אירוע פתיחת סמסטר ב' לסטודנטים
23.2.2022
כ"ב באדר א' תשפ"ב
13:15 - 14:45, מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
תקופת בחינות סמסטר א׳, מועד ב׳
27.2.2022 - 09.3.2022
כ"ו באדר א' – ו' באדר ב' תשפ"ב
יום האישה הבין-לאומי
08.3.2022
ה' באדר ב' תשפ"ב
תענית אסתר
16.3.2022
י״ג באדר תשפ"ב
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
חופשת פורים ושושן פורים
17.3.2022 - 18.3.2022
י״ד-ט״ו באדר ב' תשפ"ב
בחופשת פורים ושושן פורים המכללה סגורה
שבוע התנסות מעשית מרוכז
20.3.2022 - 24.3.2022
י"ז-כ"א באדר ב' תשפ"ב
לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז', בלימודי התעודה וההשתלמויות ובתכניות לתואר שני הלימודים יתקיימו כסדרם
חופשה
חופשת פסח
10.4.2022 - 22.4.2022
ט'-כ"א בניסן תשפ"ב
לא יתקיימו לימודים או בחינות. המכללה סגורה בין ה 14 ל 22 לאפריל.
יום סגל מנהלי - סמסטר ב'
משרדי המכללה יהיו סגורים
10.4.2022
ט' בניסן תשפ"ב
טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה
27.4.2022
כ"ו בניסן תשפ"ב
11:15 - 12:15
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (הוקדם)
27.4.2022
כ"ו בניסן תשפ"ב
הלימודים מסתיימים בשעה 17:30
טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
02.5.2022
א' באייר תשפ"ב
11:00 - 12:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
03.5.2022
ב' באייר תשפ"ב
הוקדם. סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הזיכרון ויום העצמאות
04.5.2022 - 05.5.2022
ג'-ד' באייר תשפ"ב
הוקדמו. המכללה סגורה ביום העצמאות
כנס “EXTRABILITY 2022”
09.5.2022 - 10.5.2022
ח'-ט' באייר תשפ"ב
מטעם המכון לחינוך לקיימות
שבוע ״חינוך וחברה״
15.5.2022 - 20.5.2022
י"ד-י"ט באייר תשפ"ב
מטעם אגודת הסטודנטים
ערב יום הסטודנט, יום שחרור ירושלים
29.5.2022
כ"ח באייר תשפ"ב
סיום לימודים בשעה 16:00
חופשה
יום הסטודנט
30.5.2022
כ"ט באייר תשפ"ב
חופשה
שבועות
05.6.2022
ו' בסיון תשפ"ב
המכללה סגורה
אירוע סיום שנת הלימודים לסטודנטים
13.6.2022
י"ד בסיון תשפ"ב
13:15 - 14:45, מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת
סיום סמסטר ב׳
17.6.2022
י״ח בסיון תשפ"ב
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד א׳
19.6.2022 - 15.7.2022
כ' בסיון – ט"ז בתמוז תשפ"ב
אירוע סיום שנת הלימודים לסגל אקדמי ומנהלי
22.6.2022
כ"ג בסיון תשפ"ב
טקסי הענקת תארים ותעודות
03.7.2022 - 14.7.2022
ד'-ט"ו בתמוז תשפ"ב
בשעות אחה״צ
חופשה
צום תשעה באב
07.8.2022
י' באב תשפ"ב (נדחה)
המכללה סגורה
תחילת אימוני הוראה לשנה"ל תשפ"ג
01.9.2022
ה' באלול תשפ"ב
תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳
04.9.2022 - 20.9.2022
ח'- כ"ד באלול תשפ"ב
נופש עובדים - סגל מנהלי
מרבית משרדי המכללה יהיו סגורים
13.9.2022 - 15.9.2022
י"ז-י"ט באלול תשפ"ב
פתיחת שנת הלימודים - תשפ"ג
23.10.2022
כ"ח בתשרי תשפ"ג