Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הבטחת הוגנות מגדרית

לימודים במכללת דוד ילין
הבטחת הוגנות מגדרית

צור עדנה

עוזרת ומנהלת לשכת נשיא

משנה לנציבה למניעת הטרדה מינית והוגנות מגדרית

גב'
צור עדנה
02-6558102
דלת פתוחה

בניין ב' חדר 203
יום ב' 9:00 - 10:00 ; יום ד' 9:00 - 12:00.
במקרים דחופים יתואם מועד לפי צורכי הפונה.

הטרדה מינית

הטרדה מינית הינה עבירה על החוק!! 

אם נפגעת, אל תהסס/י לפנות ולהתלונן, פנייתך תטופל במלא תשומת הלב, בדיסקרטיות וביעילות!

לתשומת לבך, קיום יחסים אינטימיים בין מרצה לתלמיד/ה גם אם הם בהסכמה, הם עבירה משמעתית למרצה.

מכללת דוד ילין, כמוסד חינוכי, רואה עצמה מחויבת ליצירת סביבה לימודית שוויונית, חופשית מהתנהגויות מיניות פוגעות.

המכללה רואה בהטרדה המינית התנהגות פסולה מבחינה מוסרית מאחר שהיא פוגעת ברווחתו, בכבודו, בנפשו ו/או בגופו של הסטודנט/ית, ובזכותו ללמוד ולהתפתח באווירה שוויונית משוחררת מאפליה על רקע מיני. הטרדה מינית מונעת מן המוטרד/ת הזדמנות שווה למימוש היכולת האקדמית והמקצועית. לפיכך נוקטת המכללה בנושא זה מדיניות ברורה, אשר מטרותיה: מניעת מקרים של הטרדה מינית בחברה בכלל ובמכללה בפרט, הפסקת מקרים של הטרדה מינית, בירור וטיפול בכל מקרה של הטרדה מינית.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת בחוק:

החוק למניעת הטרדה מינית –תשנ"ח, 1999 קובע כי הטרדה מינית היא:

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 2. מעשה מגונה.
 3. הצעות בעלות אופי מיני לאדם שהראה כי איננו מעוניין בהן.

ואולם-אין צורך להראות אי הסכמה במקרים הללו:

 1. ניצול יחסי מרות בעבודה.
 2. ניצול יחסי מרות או תלות בחינוך לרבות ניצול יחסי מורה/ה תלמיד/ה.
 3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, למרות שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בכך. אולם, במקרים בהם מתקיימים יחסי מרות כלשהם, אין צורך להוכיח כי הקורבן הראה אי הסכמה.
 4. התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.

 זכרו!!

הטרדה מינית והתנכלויות על רקע מיני פוגעות פגיעה חמורה בכבוד האדם וחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. זוהי עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין ועבירת משמעת חמורה. היא פוגעת בייחסי העבודה והלימודים ומהווה ניגוד חמור למדיניות המכללה, המחנכת לשוויון וכבוד הדדי.

הוגנות מגדרית במכללה

המכללה שמה לה המכללה למטרה לפעול, להבטחת שוויון והוגנות מגדרית לכלל קהילת המכללה. עקרונות אלה מנחים הן את הנהלת המכללה והן את הסגל האקדמי שמכשיר את דור העתיד של אנשי ונשות החינוך, לצד עובדי חינוך ומנהל בכירים בשירות הציבורי. תפקיד הממונה הוא להבטיח את מימושה של מדיניות זו.

בהתאם לכך פעלה הנהלת המכללה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים לספק שירותים לרווחת הסטודנטיות והסטודנטים, כגון:

 • קביעת פינות הנקה והחתלה.
 • מתן אפשרות להכניס תינוקות עד גיל 3 חודשים להרצאות, למעט מעבדות, ולהניק בשיעורים, כל עוד הדבר איננו מפריע למהלך תקין של השיעור.

היעדים לשוויון והוגנות מגדריים שנקבעו על ידי המכללה

 • הקפדה על הוגנות מגדרית ועל איוש מועמדות/ים על פי כישוריהם במכרזים.
 • מימוש עיקרון הייצוג ההולם לנשים, לפי חוק "שיווי זכויות האישה", בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס- 2000, בכל הוועדות וכן מניעת הדרת נשים, תוך שמירה קפדנית על הוגנות מגדרית כלפי הגברים במכללה.
 • פיתוח תרבות שיח שוויוני בכל הוועדות, החל מוועדות קבלה של סטודנטים/ות, דרך וועדות קבלה של הסגל האקדמי והסגל המנהלי, ועדת קידום, ועדת הוראה, ועדת מחקר, ועדת מינויים ועוד.
 • מתן מענה לצורכיהם של סטודנטים/ות העובדים ולומדים במקביל, כמו: לוחמי אש, או מילואימניקים/ות שעלולים להיעדר מהשיעורים מעל למכסה המותרת בתקנון המכללה.
 • בניית השתלמויות לסגל ההוראה ולסגל המנהלי על המאפיינים המגדריים וקידום השוויון בחברה.