Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה

מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז 2/2020 לאספקה, התקנה ואינטגרציה של רשת אלחוטית פעיל 15.9.2020 13.8.2020 הזמנה למכרז - עברית, הזמנה למכרז מקוצר - עברית, הזמנה למכרז מקוצר - ערבית