Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה
מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות בינוי בפרויקט הסבת אולם בר נון מאולם ספורט למרכז רווחה כולל מטבח מבשל במבנה לשימור פעיל 15.6.2022 12.5.2022 מכרז להסבת אולם בר נון למרכז רווחה - מקוצר, מכרז להסבת אולם בר נון למרכז רווחה - מלא, מכרז להסבת אולם בר נון למרכז רווחה - מקוצר בערבית, עיצוב פנים - מפרט, תכנית וחתכים, מיזוג אוויר - מפרט, מטבח מבשל - מפרט, כתב כמויות, נספח בטיחות, הנחיות אקוסטיקה, תכנית סניטרי - אינסטלציה, אדריכלות - תכניות ומפרטים, אלפון פרויקט