Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה
מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז פומבי מס' 1/2023 לניהול והפעלת מתחמי מזון בקמפוס המכללה. פעיל 26.2.2023 16.1.2023 מכרז לניהול והפעלת מתחמי מזון בקמפוס המכללה- מלא, מכרז לניהול והפעלת מתחמי מזון בקמפוס המכללה - מקוצר, מכרז לניהול והפעלת מתחמי מזון בקמפוס המכללה - מקוצר בערבית
פומבי מכרז פומבי מס' 3/2022 למתן שירותי הצבת והפעלת מדפסות משולבות לקהל הסטודנטים והסגל האקדמי במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לא פעיל 20.10.2022 15.9.2022 מכרז למתן שירותי הצבת והפעלת מדפסות משולבות – מלא, מכרז למתן שירותי הצבת והפעלת מדפסות משולבות – מקוצר , מכרז למתן שירותי הצבת והפעלת מדפסות משולבות מקוצר - ערבית, מכרז מדפסות - מענה לשאלות ספקים