Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה
מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז 1/2021 לאספקה, התקנה ואינטגרציה של רשת אלחוטית פעיל 14.3.2021 03.2.2021 מכרז רשת אלחוטית מלא, מכרז רשת אלחוטית מקוצר- עברית, מכרז רשת אלחוטית מקוצר- ערבית, רשימה של איזורים, פרוטוקול הבהרות - סופי מכרז אלחוטי מענה לשאלות ספקים