מכרזים

באנר אודות המכללה

מכרזים

מכרזים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

הערות:

לאור שאלות שהופנו, הרינו להבהיר שמועד ואופן ההגשה נותרו ללא שינוי והם כמפורט במכרז, דהיינו באמצעות הגשה פיסית לתיבת המכרזים במכללה עד יום שלישי 24.3.2020 בשעה 16:00.