Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה
מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז מס' 3/2021 למתן שירותי שמירה ואבטחה בקמפוס המכללה פעיל 30.11.2021 07.11.2021 מכרז אבטחה דוד ילין מלא, מכרז אבטחה דוד ילין מקוצר, מכרז אבטחה מקוצר בשפה הערבית