הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה

מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

ליאור מימוני חשב דוא"ל liorm@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז מס' 1/2019 למתן שירותי אספקה ואחזקה למדפסות ומכונות צילום פעיל 07.3.2019 31.1.2019 מכרז מדפסות מלא, מכרז מדפסות מקוצר, מכרז מדפסות מקוצר בערבית, מענה לשאלות ספקים, מענה לשאלות ספקים מעודכן, מועד מעודכן להגשת המענה למכרז