Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מכרזים

מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

רשימת מכרזים פתוחים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט, סגן הנשיא לענייני כספים ומנהל, דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

אביה זוהר דוא"ל aviazo@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
שדרוג אתר האינטרנט של המכללה לגרסת דרופל - פטפיש - לפי הליך ספק יחיד פעיל 04.7.2024 20.6.2024 הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - פטפיש
פומבי מכרז פומבי מס' 1/2024 - אספקה ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מכללת דוד ילין פעיל 11.7.2024 06.6.2024 מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מכללת דוד ילין - מלא, מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מכללת דוד ילין - מקוצר, מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מכללת דוד ילין - מקוצר בערבית, מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מכללת דוד ילין - שאלות הבהרה