הינך נמצא כאן

מכרזים

באנר אודות המכללה

מכרזים

הינך נמצא כאן

מכרזים

המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע 2010- ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:

ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109

ליאור מימוני חשב דוא"ל liorm@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

סוג מכרז נושא המכרז סטטוס הגשת הצעות עד פרסום המכרז מסמכים להורדה
פומבי מכרז פומבי מס' 3/2018 לאספקת שירותי ניקיון בקמפוס המכללה פעיל 19.11.2018 22.10.2018 תשובות ספקים-סופי, מרכז ניקיון , מכרז ניקיון - מסמך מקוצר, מכרז ניקיון מקוצר בערבית