Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אמנויות – שילוב אמנויות בהוראה

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות החוג

בואו והצטרפו אלינו ללימודי תואר ראשון בחינוך והוראה עם התמחות באמנות.

האמנות היא כלי לביטוי עצמי ואמצעי להשפעה על הזולת, היא חיונית לתחושת האושר של האדם ומביאה אותו לכדי התעלות ומחשבה. הצגת האמנות בעושר לשונותיה ותחומיה וחשיפת הסטודנטים לריבוי נקודות תצפית, למגוון אמצעי ביטוי, לחשיבה ולביקורת מהווים מפתח חיוני להבנה כוללת של האמנות לכשעצמה, ובהקשר הרחב – של האמנות כמשקפת וכמעצבת הלכי רוח, תהליכים היסטוריים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים.

את מי אנחנו מחפשים?
אנו מאמינים בתרומתה של האמנות לעיצוב דמותו של הדור הצעיר ומכאן בחשיבות שבהכשרת מורים מיומנים להוראת האמנויות, מורים יצירתיים, מרחיבי אופקים, המטפחים פתיחות וסובלנות כלפי הזולת, מעורבות וסולידריות חברתית וכל זאת באמצעות האמנויות והעמקת הידע בתחומי האמנות השונים.

מטרות הלימודים

תכנית הלימודים היא פועל יוצא של התפיסה, הרואה בחשיפת הסטודנטים לריבוי נקודות תצפית, למגוון אמצעי ביטוי, לחשיבה ולביקורת, מפתח חיוני להבנה כוללת של האמנות לכשעצמה, ושל אמנות בהקשר הרחב – כמשקפת וכמעצבת הלכי רוח, תהליכים היסטוריים, חברתיים, כלכליים, פוליטיים ותרבותיים.

בין המטרות שהחוג שם לעצמו:

 • העמקת הידע של הסטודנטים בתחומי האמנות השונים ועמידה על נקודות המגע שבין התחומים כדרך להבנת האמנות כמכלול.
 • הקניית כלי ניתוח ובחינה ומיומנויות חקר.
 • הבנת התהליכים הכרוכים ביצירת האמנות תוך התנסות והעצמה אישית.
 • הקניית כלים לביטוי אישי בתחומי האמנות השונים ופיתוח דפוסי חשיבה יצירתית.
 • עידוד פתיחות, רגישות וסובלנות כלפי הזולת באמצעות האמנויות וטיפוח מעורבות חברתית.
 • הקניית הידע והכלים הדרושים לשם הוראת האמנויות, לשילוב אמנויות בהוראת תחומי דעת נוספים, לשיפור דרכי ההוראה ולגיוונן באמצעות האמנויות.

קהל היעד

בחוג לאמנויות על שני נתיביו - הסבה להוראת תיאטרון - שילוב אמנויות ותאטרון ודרמה, הלימודים מיועדים לסטודנטים:

 • המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחומי האמנות השונים.
 • להתנסות באמצעים מגוונים של יצירה במגוון טכניקות וחומרים ולעסוק בהוראת האמנויות בבתי-הספר העל-יסודיים, בבתי-הספר היסודיים, במוסדות החינוך לגיל הרך ובמוסדות החינוך המיוחד, הן במסגרות החינוך הפורמאלי, הן במסגרות החינוך הבלתי-פורמאלי.
 • המבקשים לעסוק בפעילות קהילתית בתחום האמנויות.

הסבה להוראת תיאטרון: מה לומדים?

הלימודים בחוג מיועדים גם ללומדים במסגרת השלמות, הסבות, השתלמויות, השלמות לתואר למורים בפועל, לימודי המשך ותעודה, למעוניינים בלימודי המשך בתרפיה באמצעות האמנויות (חינוך וסיוע באמצעות אמנויות), בלימודים לתארים מתקדמים ולכל מי שהאמנויות קרובות ללבו.

תכנית הלימודים

לימודי החוג לאמנות כוללים ארבעה תחומים:

 • אמנות חזותית
 • מוסיקה
 • תאטרון ודרמה
 • תנועה ומחול

הלימודים כוללים מספר נושאי מיקוד בהם ניתן לבחור, בכללם:

 • היצירה העממית בתחומי האמנות השונים
 • תאטרון לילדים ולנוער
 • אמנות ישראלית בת זמננו (אמנות חזותית, מוסיקה, תאטרון ומחול)

תכנית הלימודים מורכבת מ:

 • קורסי מבוא ועיון, שעיקרם הקניית ידע תיאורטי בתחומי האמנות השונים מרמת מושגי היסוד ועד נושאי העמקה וחקר;
 • קורסים עיוניים המשולבים בסדנאות, שמחזקות את הזיקה שבין ההיבטים התיאורטיים של האמנות ובין גילומם בחומר, בתנועה, בצליל ובמשחק;
 • סדנאות יצירה, שמקנות כלים ליצירה ולביטוי אישי וקורסים, שמתמקדים בהוראת האמנויות.

לצד קורסים שעוסקים בכל אחד מתחומי האמנות בפני עצמו, כוללת תכנית הלימודים גם קורסים בין- תחומיים: קורסים אינטגרטיביים באמנויות, שמתמקדים בנקודות המגע שבין תחומי האמנות השונים וקורסים שמשלבים בין תחומי האמנות לבין תחומי דעת נוספים.

מופעים, תערוכות וסיורים לימודיים:

מופעים, תערוכות וסיורים לימודיים הם חלק מתכנית הלימודים בחוג. החוג מייחס חשיבות רבה לקשר שבין הלימודים התיאורטיים לבין הנעשה בזירת האמנות בישראל. במהלך לימודיהם לתואר ישתתפו הסטודנטים באירועים אמנותיים כמו מופעי תאטרון, מחול ומוסיקה ויבקרו בתערוכות, בכלל זה בתערוכות המתחלפות שבגלריה שבמכללה. הביקורים בגלריה ילוו בהדרכה, בדיון ובמפגש עם אמנים.

מבנה הלימודים והיקפם

הבוחרים בלימודי אמנויות כחוג ראשי לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית ילמדו במהלך ארבע שנות לימודיהם לתואר 26 ש"ש.

הבוחרים בלימודי אמנויות במתכונת כללית ילמדו חטיבת לימודים באמנויות בהיקף של 15 ש"ש או חטיבה בהיקף של 10 ש"ש.

חוג ראשי (26 ש"ש)

הסטודנטים יבחרו ב- 2 מתוך 4 תחומי האמנות הבאים: אמנות חזותית, מוסיקה, תאטרון ודרמה (תאטרון כללי או תאטרון לילדים ולנוער), תנועה ומחול. בכל אחד משני תחומי האמנות שיבחרו ילמדו הסטודנטים 11 ש"ש: 7 ש"ש קורסי מבוא ועיון ו-4 ש"ש סדנאות. 1 ש"ש ניתן לבחור מתוך כלל הקורסים. 

בנוסף, ישתתפו הסטודנטים בקורס במיומנויות כתיבה אקדמית לשנה א' (1 ש"ש). בשנים ג' וד' ישתתפו הסטודנטים בסמינריון (2 ש"ש) ובקורס קריאת טקסטים באנגלית לאמנויות (1 ש"ש). 

קורסי חובה (8 ש"ש)

שנים א', ב'  
שנה א': קורס חובה במיומנויות כתיבה אקדמית 1 ש"ש
קורסי  מבוא בשני תחומי האמנות שנבחרו 2 ש"ש בכל תחום
בכלל קורסי המבוא:  
מבוא לתולדות האמנות 2 ש"ש
פרקים בתולדות המוסיקה 2 ש"ש
מבוא לתולדות התאטרון 2 ש"ש
מבוא לתולדות המחול 2 ש"ש

 

שנים ג', ד'  
סמינריון באמנויות 2 ש"ש
קריאת טקסטים באנגלית לאמנויות 1 ש"ש
קורסי בחירה 18 ש"ש
בכללם:  
קורסי סדנה בכל אחד משני תחומי האמנות שנבחרו 4 ש"ש
קורסי עיון בכל אחד מתחומי האמנות שנלמדו 4 ש"ש
קורסים לבחירה מכלל תחומי האמנות 10 ש"שמיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות
-
על כל סטודנט ללמוד בשנה א' את הקורס "הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות" (1 ש"ש), במסגרת לימודי ההתמחות.

עבודה סמינריונית: - בשנה ג' או ד' יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית בתחום האמנות בו בחרו להתמחות. 

השתתפות ביום אמנויות - הסטודנטים המתמחים בחוג לשילוב אמנויות ישתתפו ביום אמנויות אחת לשנה.

חטיבה (15 ש"ש)

הסטודנטים יבחרו ב-2 מתוך 4 תחומי האמנות הבאים: אמנות חזותית, מוסיקה, תאטרון ודרמה, תנועה ומחול.

בכל אחד מהתחומים ילמדו הסטודנטים 7 ש"ש: 4 ש"ש קורסי מבוא ועיון ו-3 ש"ש סדנאות.

1 ש"ש נוספת ניתן לבחור מתוך כלל הקורסים, המוצעים בחוג.

קורסי חובה (4 ש"ש), בכללם:  
שנים א', ב' - קורסי מבוא בשני תחומי האמנות שנבחרו (2 ש"ש בכל תחום):  
מבוא לתולדות האמנות 2 ש"ש
פרקים בתולדות המוסיקה 2 ש"ש
מבוא לתולדות התאטרון 2 ש"ש
מבוא לתולדות המחול 2 ש"ש


קורסי בחירה (11 ש"ש)

חטיבה (10 ש"ש)

הסטודנטים יבחרו באחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. שני תחומי אמנות: בכל אחד משני התחומים ילמדו הסטודנטים 5 ש"ש:

    3 ש"ש קורסי מבוא ועיון ו-2 ש"ש סדנאות.

    קורסי חובה בשנים א', ב': קורס מבוא בכל אחד מתחומי האמנות שנבחרו (2 ש"ש). 

    ראו רשימת קורסי המבוא לעיל. 

2. תחום אמנות אחד: הסטודנטים ילמדו בתחום שנבחר 6 ש"ש קורסי מבוא ועיון ו-4 ש"ש סדנאות. קורסי חובה בשנים א', ב': קורסי מבוא (2

    ש"ש). ראו רשימת קורסי המבוא לעיל. 

3. אחד מנושאי המיקוד שבחוג: הסטודנטים יבחרו בקורסים הרלוונטיים לנושא המיקוד מתוך מכלול הקורסים, המוצעים בחוג. 

לימודי אמנויות לגיל הרך (7 ש"ש) 

הסטודנטים יבחרו בקורסים הרלוונטיים לגיל הרך מתוך מגוון הקורסים, המוצעים בתחומי האמנות השונים. יש לבחור בקורסים מתוך שני תחומים לפחות.

לימודי אמנויות לסטודנטים בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל (5 ש"ש)

סטודנטים בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל, הבוחרים בתכנית "תרבות ישראל", ילמדו 5 ש"ש מתוך היצע הקורסים בחוג לאמנויות באישור ראש החוג.

החוג לאמנויות - משאבי למידה ויצירה

החוג לאמנויות רואה ביצירה מתוך עושר, גשמי ורוחני כלי אמיתי בידי מחנכים ומחנכות לעתיד, זו הסיבה לסדנאות היצירה העשירות, מרחבי הלימוד המתקדמים והכלים הרבים העומדים לרשות הסטודנטים בחוג לאמנויות:

 • חדרי לימוד מאובזרים בציוד אור-קולי;
 • סדנאות ליצירה במגוון תחומים (ציור, רישום, תלת-מימד, קדרות, עיצוב תפאורה ותאטרון בובות);
 • חדרי מחשב לקורסים משולבי מחשב;
 • אודיטוריום לסדנאות בתאטרון ובדרמה ולמופעים בתחומי האמנות השונים;
 • אולם רחב ידיים מותאם לסדנאות בתנועה ובמחול;
 • חדר מוסיקה מצויד במכשור אורקולי, בכלי נגינה ובאביזרים נוספים.

הגלריה במכללה: בגלריה מוצגות תערוכות מתחלפות, בהן יצירות של מיטב האמנים בארץ.

אוסף שרלוט ברמן: האוסף מוצג בספריית המכללה והוא כולל עבודות מקוריות בחומר של פיקאסו, תכשיטים מסורתיים מעשה ידיהם של אמנים יהודים מטוניס, תכשיטים וחפצים אתניים מטורקמניסטן, פריטים פרה-קולומביאניים ממכסיקו ומדרום אמריקה ומוצגים ארכיאולוגיים מישראל ומקפריסין.

רדיו קול ילין: ברדיו קול ילין שתי תכניות המוקדשות לתחום האמנויות:

"יוצרים בדוד ילין" - תכנית ראיונות המארחת אמנים ויוצרים מקרב קהילת המרצים והסטודנטים של המכללה.

"הכר את האמן" - תכנית המציעה במה למוזיקאים בתחילת דרכם בכללם סטודנטים מהחוג לאמנויות.

ספריית המכללה: בספרייה ימצאו הסטודנטים גיבוי אקדמי לנושאים השונים שנלמדים בחוג. מלבד ספרות עשירה – ספרים וכתבי עת בעברית, באנגלית ובשפות נוספות, מצויים בספרייה שני מאגרים, שעומדים לרשות הסטודנטים בחוג:

מאגר מחזות הכולל טקסטים כתובים ומחזות מתועדים על גבי קלטות ותקליטורים.

מאגר מוקלט של יצירות מחול.

ספריית וידאו: בספריית הווידאו מגוון סרטים שניתנים לצפייה במקום ולהשאלה.

החוג לאמנויות - מקהלה ותאטרון

מקהלה
לחוג לאמנויות מקהלה שמשמשת מקהלה ייצוגית של המכללה. חברי המקהלה מופיעים באירועים השונים של המכללה ובכלל זה באירועים של החוג לאמנויות. סטודנטים שמעוניינים בכך מוזמנים להצטרף למקהלה.

תאטרון לילדים ולנוער
מדי שנה מועלית מעל במת האודיטוריום במכללה הצגת תאטרון לילדים ולנוער בהפקת הסטודנטים שבחוג לאמנויות ובביצועם. בהפקת ההצגה מיישמים הסטודנטים את הנלמד בקורסים השונים בתחום התאטרון והדרמה ובכלל זה בתאטרון לילדים ולנוער, כמו גם בתחומי האמנות האחרים: מוזיקה, מחול ואמנות חזותית.
הסטודנטים בחוג מוזמנים לקחת חלק בהפקת ההצגה. ההשתתפות בהפקה מזכה בנקודות.

קולות מן הבמה

בכל שנה החוג לאמנויות - תיאטרון ודרמה, מסיים את שנת הלימודים באירוע הכולל את הצגת עבודותיהם במופע.

"קולות מהבמה"- מבחר הצגות קצרות הכוללות סצנות מתוך מחזות קלאסיות, עכשוויות וחומרים מקוריים. ההצגות בביצוע הסטודנטים בקורס "יסודות ההפקה: מונולוג ודיאלוג ועבודה על סצנות" בהנחיית ד"ר אשלי טוביאס.

לעיתים משולבים באירוע קטעי מחול ושירה של הסדנאות למחול וזימרה במסגרת החוג לשילוב אמנויות בהוראה.

סגל המרצים בחוג

 • הד"ר יערה מוגדם – ראש החוג 
 • הד"ר אפרת ברט 
 • הד"ר רונה אבישר לואיס
 • אומיה אבוקטיש
 • הד"ר פטריסיה או'דונובן
 • הד"ר נאוה ט. ברזני
 • הד"ר רועי הורוביץ
 • הד"ר אורית ויסמן
 • הד"ר טטיאנה ונדרובה
 • פרופ' לילי זמיר
 • הד"ר אשלי טוביאס
 • כהן קרן
 • הד"ר אולגה לויטן
 • הד"ר אורלי נזר
 • הד"ר משה פיאמנטה
 • מלצר אלינה
 • רונית פיינגולד
 • רוחמה רביחייא
 • הד"ר רונית רונן תמיר
 • הד"ר רונית רפ
 • ציונה שי
 • הד"ר עידית שר
 • לילך ששון