Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לימודי היסוד בלשון העברית

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

תכנית לימודי היסוד בלשון – תפקידה להכשיר את פרחי ההוראה להיות מורים עבריים, היינו כאלה השולטים בעברית בצורה רהוטה ותקינה (מתווה ניר, תשס"ג, סעיף מטרות 1א). זאת משום שמהם יונקים ילדי ישראל את השפה העברית, והם להם דמות לחיקוי לא רק בממד הערכי אלא גם בממד התרבותי-לשוני. כיוון שכך יש להקנות לפרחי ההוראה ידע בסיסי על מבנה הלשון, על תפקידי הלשון ולחשוף אותם למגוון השימושים בשפה בהתאם לנסיבות התקשורתיות: מטרה, נמענים, מדיה ועוד.

טיפוח הקריאה הביקורתית והכתיבה האקדמית היא הכרח במוסדות האקדמיים להכשרת מורים. עלינו לגדל דור משכיל יותר המסוגל להתמודד עם עומס המידע העוטף אותו, למיין אותו ולעבד אותו, ובעיקר – לשפוט אותו באופן ביקורתי (אין די בהיכרות עם תבניות שפתו).

תכנית לימודי היסוד בעברית מיועדת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ולא למתמחי הלשון העברית בלבד. זאת לזכור, הכתיבה והקריאה מנגישים חברתית. תפקידנו לתת בידי פרחי ההוראה כלים להתמודדויות עם אופנויות השפה השונות, כדי שברבות הימים יעבירו לתלמידיהם – ילדי ישראל.

מבנה הלימודים

קורסי היסוד בלשון העברית הם קורסים סמסטריאליים (סה"כ 4 ש"ש).

שנה א':

  • "בעין בוחנת – קריאה וכתיבה ביקורתיות"
  • "מבוא להגה ולצורות"

שנה ב':

  • "עיון וכתיבה"
  • "דקדוק שימושי"

סטודנטים הנדרשים בלימודים בהיקף של 6 ש"ש יידרשו ללמוד את הקורסים הבאים:

  • "העשרה לשונית חלק א" (1 ש"ש)
  • "העשרה לשונית חלק ב" (1 ש"ש)

המעבר לשנה ב יותנה בשני תנאים:

  1. ציון סף 60 בבחינות של קורסי שנה א'
  2. ציון משוקלל סופי לכל קורס יהיה 70 לכל הפחות.

חלוקה לרמות לימוד

החלוקה לרמות לימוד תהיה על פי המפורט להלן:

רמת לימוד

מספר ש"ש

ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית - עברית

ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית - ערבית

ציון הלשון בבחינת הבגרות

א'

6 ש"ש

עד 90

עד 80

עד 75

ב'

4 ש"ש

120 - 91

104 - 81

92- 76

ג'

2 ש"ש

121 ומעלה

105 ומעלה

93 ומעלה