Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חזון

סטודנטית לומדת
חזון

הינך נמצא כאן

חזון

להוות שער כניסה וגורם מאפשר לגילוי וחקר של עולמות ידע.

מטרה

לפתח אוספים משמעותיים עבור הדיסציפלינות הנלמדות במכללה ולהנגיש אותם לסטודנטים ולסגל לצורך גילוי וחקר, למידה יצירתיות ופיתוח הסקרנות האנושית לידע כדי שזו תשמש לצמיחה אישית ולמידה משמעותית.

ערכים

לקדם שימוש בספרייה בקרב תלמידי ומרצי המכללה.

לשתף את המומחיות שלנו בהתמצאות בעולמות הידע עם תלמידי ומרצי המכללה באמצעות חיבור בינם לבין האוספים שאנו אוצרים.

פיתוח שותפויות עם מרצים, סטודנטים בוגרים וספקי ידע ומידע מתחומי דעת שונים כדי להעשיר את חווית  הלמידה והגילוי.

פיתוח אוסף מקצועי מעודכן וחדשני בתחומי הליבה שנלמדים במכללה בכפוף למגבלות התקציב.

בניית אוסף המושתת על חופש מחשבתי, שוויוניות, רב תרבותיות הכלה וגיוון של דעות וערכים.

פיתוח אוסף שמושתת על רכש של גישה והרחבת מגוון סוגי החומרים המשמשים לחקר.

פיתוח יכולות בקרב סגל הספרייה לאספקת שירותים ונגישות לאוסף לכלל הסטודנטים והמרצים ובכללם אנשים עם צרכים מיוחדים.

מצויינות מקצועית של סגל הספרייה

 

ייעוד

להיות שותפה פעילה בקידום מטרות המכללה ויעדיה.

פיתוח אוסף איכותי מקצועי מגוון ועדכני בהלימה לתוכניות הלימודים הנלמדות במכללה.

לסייע למרצים ולתלמידים באמצעות רכש, הדרכות וסיוע פרטני לממש את הפוטנציאל הלימודי והמחקרי. 

להוות מערך דינמי וגמיש שביכולתו לענות על שינויים בתחומי הידע והטכנולוגיה.

לספק שירותים איכותיים במרחבים הפיזיים והדיגיטליים.

להיות שותף  למרצי המכללה בתהליך ההוראה והלימוד שאותו הם מובילים, וגם;

להקנות לתלמידים כישורי למידה עצמית וחקר שאותם ינחילו בעתיד גם לתלמידיהם.