Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כללי התנהגות בספרייה

קומה שלישית מבט כללי
כללי התנהגות בספרייה

הינך נמצא כאן

כללי התנהגות בספרייה

 
 • אין להוציא מהספרייה ספר ללא רישומו בדלפק ההשאלה.
 • אין לשוחח בטלפונים סלולריים בספרייה. 
 • יש לשמור על סדר וניקיון בספרייה. 
 • האכילה בספרייה אסורה. שתייה מותרת רק במיכל סגור. אי קיום נוהל זה מהווה עבירה חמורה. 
 • יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם: תלישת דפים, כתיבת הערות, סימון סימנים בספרים או בכל חומר אחר בספרייה מהווים עבירה חמורה. 
 • יש לשמור על השקט בכל אזורי הספרייה.
 • בחדר העיון שמהווה איזור שקט יש לשמור על שקט מוחלט.
 •  העבודה בקבוצות מותרת במרחבי הספרייה שמאפשרים זאת, אם זאת לא תתאפשר הפרעה לתלמידים אחרים.
 •  על כל קורא חלה החובה להזדהות בפני עובדי הספרייה אם הוא נדרש לכך, וכן על הספרן להזדהות בפני הקורא.
 •  במקרה של הפרת סדר בספרייה רשאי ספרן סטודנט שיפר דרישה זו יוזהר על-ידי מנהלת הספרייה. סטודנט שיחזור על אחד מאיסורים אלו ייקנס.
 •  על סטודנט שלא יקפיד על הנהלים הנ"ל תוטל חסימה (לא תתאפשר השאלה ספרים,הארכת השאלה לספרים שהושאלו, הזמנת ספרים) ותלונה תישלח לדיקנאת הסטודנטים.
 • פגיעה בספרייה, בספרים, בעיתונים, בכתבי עת ובציוד הספרייה תחשב שעבירת משמעת.