Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תקנון הספרייה

הינך נמצא כאן

תקנון הספרייה

 כללי התנהגות בספרייה 


כללי התנהגות בספרייה כפופים לתקנון הסטודנטים.


 • אין להוציא מהספרייה ספר ללא רישומו בדלפק ההשאלה. 
 • אין לשוחח בטלפונים סלולריים בספרייה.
 • יש לשמור על סדר וניקיון בספרייה.
 • האכילה בספרייה אסורה. שתייה מותרת רק במיכל סגור. אי קיום נוהל זה מהווה עבירה חמורה.
 • יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם: תלישת דפים, כתיבת הערות, סימון סימנים בספרים או בכל חומר אחר בספרייה מהווים עבירה חמורה. 
 • יש לשמור על השקט בכל אזורי הספרייה.
 • בחדר העיון שמהווה איזור שקט יש לשמור על שקט מוחלט.
 • העבודה בקבוצות מותרת במרחבי הספרייה שמאפשרים זאת, אם זאת לא תתאפשר הפרעה לתלמידים אחרים.
 • על כל קורא חלה החובה להזדהות בפני עובדי הספרייה אם הוא נדרש לכך, וכן על הספרן להזדהות בפני הקורא. 
 • במקרה של הפרת סדר בספרייה רשאי ספרן סטודנט שיפר דרישה זו יוזהר על-ידי מנהלת הספרייה. סטודנט שיחזור על אחד מאיסורים אלו ייקנס.
 • על סטודנט שלא יקפיד על הנהלים הנ"ל תוטל חסימה (לא תתאפשר השאלה ספרים,הארכת השאלה לספרים שהושאלו, הזמנת ספרים) ותלונה תישלח לדיקנאת הסטודנטים. 
 • פגיעה בספרייה, בספרים, בעיתונים, בכתבי עת ובציוד הספרייה תחשב שעבירת משמעת.

כללי השאלת ספרים

סטודנטים מרצים ועובדי המכללה זכאים לשאול 15 ספרים, מתוכם 6 ספרי ילדים עם הצגת תעודה מזהה או תעודת סטודנט*.

להלן כללי ההשאלה:
 • אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום במחלקת השאלה.
 • ספרים שאינם ניתנים להשאלה: ספרי יעץ, כתבי עת, ספרים שמורים, וספרים המסומנים במדבקה ורודה.
 • כל ספר המוצא מן הספרייה, אפילו לזמן קצר, לצילום או לשיעור, חייב ברישום בדלפק ההשאלה.
 • בספרייה מופעלת הארכה אוטומטית של ההשאלות כשירות לקוראים.
 • כאשר מוזמן ספר ע"י קורא אחר, לא תתבצע הארכה ויש להחזירו במועד. הודעה על כך תקבלו בדואר אלקטרוני ובמסרון לטלפון הסלולארי.
 • אין אפשרות להאריך ספרים המושאלים ללילה. 

שימו לב: האחריות לבדיקת הדואר האלקטרוני ומצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס ספרייה" בקלדע מוטלת עליכם!

 • לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא אחר. ספר שמועד החזרתו אינו ניתן להארכה.
 • הזמנת ספרים תעשה על ידי הקורא באופן עצמאי מתוך קלדע.
 • ספר מוזמן יחכה לקורא בדלפק ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספרייה.
 • לא ניתן להזמין ספר אם קיים עותק פנוי על המדף, או אם עותק הספר נמצא ברשות המזמין.
 • על הקוראים להחזיר את הספרים במצב תקין במועד שנקבע לתיבת ההחזרות או לישירות לדלפק ההשאלה. אם הספרייה סגורה ישנו ארון החזרות בכניסה לספרייה. נא לא להחזיר את הספרים למקומות אחרים.
*שימו לב במידה ונרשמתם לאחר תקופת הרישום ואתם סטודנטים חדשים, שלא רשומים בתוכנת הספרייה, תדרשו להציג טופס מערכת לימודים או קבלה על תשלום שכר לימוד בבואכם להירשם בספרייה בפעם הראשונה.

קנסות השחתה ואבדן ספרים

 • המאחרים בהחזרת ספרים יחויבו בקנסות. המאחרים בהחזרת ספר מוזמן ייקנסו בקנס מוגדל.
 • גובה הקנס יחושב בהתאם לאיחור ולסטטוס הספר.
 • איחור בהחזרת ספר - 10 ש"ח ליום.
 • קוראים המאבדים ספר או מחזירים ספר פגום יחויבו בתשלום או בקניית ספר חדש.
 • יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור. אי תשלום הקנס יגרור חסימת הסטודנט משירותי הספרייה.
 • ריבוי קנסות ואי תשלום יגרור לחסימת הסטודנט במערכות המכללה.
 • במקרה של מחלה או מילואים, יש להביא אישור והקנס יבוטל.
 • שאלות בנושא השאלת ספרים, ניתן להפנות למחלקת השאלה בדוא"ל sifria@dyellin.ac.il

סיום/הפסקת לימודים – חובות לספרייה

סטודנט שסיים את לימודיו או הפסיק ללמוד יחזיר לספריה פריטים ששאל, עד למועד החתמת "טופס טיולים" במכללה. במסגרת תקופת זמן זו יחולו על התלמיד קנסות הרשומות בתקנון הספרייה.
במקרים של איבוד ספר, ניתן לרכוש את הספר ולהביא אותו לדלפק ההשאלה. לחליפין, ניתן לשלם קנס בגובה של 200 ₪ בגין כל ספר שלא הוחזר בעברית וערבית וסך של 300 ₪ בגין כל ספר באנגלית בנוסף על קנסות הספרייה.

עודכן בתאריך 30.10.2023