Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

נהלים

הינך נמצא כאן

נהלי הספרייה

הפרה של תקנון הספרייה כמוה כעבירה על תקנון המשמעת של תלמידי המכללה 

התנהגות בספרייה
 • הכניסה לספרייה עם תיקים מותרת.
 • אין להוציא מהספרייה ספר ללא רישומו במחלקת השאלה.
 • אין לשוחח בטלפונים סלולריים בספרייה.
 • יש לשמור על סדר וניקיון בספרייה.
 • השתייה והאכילה בספרייה אסורה (להוציא מים). אי קיום נוהל זה מהווה עבירה חמורה. סטודנט שיפר דרישה זו יוזהר על-ידי דיקנית הסטודנטים ואם יחזור על-כך ייקנס ב-150 ₪.
 • יש לשמור על שלמות הספרים וניקיונם: תלישת דפים, כתיבת הערות, סימון סימנים בספרים או בכל חומר אחר בספרייה מהווים עבירה חמורה
 • יש לשמור על השקט בכל אזורי הספרייה.
 • בחדר העיון יש לשמור על שקט מוחלט. העבודה בקבוצות אסורה.
 • על כל קורא חלה החובה להזדהות בפני עובדי הספרייה אם הוא נדרש לכך, וכן על הספרן להזדהות בפני הקורא.
 • במקרה של הפרת סדר בספרייה רשאי הספרן להורות לקורא לעזוב את הספרייה. 
 • על סטודנט שלא יקפיד על הנהלים הנ"ל תוטל חסימה (לא תתאפשר השאלה ספרים, הארכת השאלה לספרים שהושאלו, הזמנת ספרים)
 • תלונה תישלח לדיקנית הסטודנטים
הזמנת חדרי עבודה בקבוצות

בקומה השלישית של הספרייה עומדים לרשותכם 2 חדרים לעבודה בקבוצות
ניתן לשאול מחשב נייד בדלפק ההשאלה לשימוש בחדרי העבודה.
השימוש בחדרי הלימוד הוא בהזמנה מראש באמצעות מערכת ממוחשבת העומדת לרשותכם.

 • החדרים מיועדים לסטודנטים ולסגל המכללה ולעבודה קבוצתית בלבד
 • כדי לקבל חדר יש להזמינו יום קודם (עד לשעה 12.00 בלילה)
 • הזמנת החדרים תיעשה לשעות בהן הספרייה פתוחה, ומוגבלת לשעתיים ביום
 • אין אפשרות לעבור מחדר לחדר
 • כאשר החדר אינו מוזמן (או שהמזמינים אחרו למעלה מחצי שעה) ניתן להיכנס לעבוד בו
 • אין לאכול או לשתות בחדרים (להוציא מים)
השאלת ספרים
 • זכאים לשאול ספרים בספרייה סטודנטים, מורים ועובדי המכללה
 • אין להעביר ספר מקורא לקורא ללא רישום במחלקת השאלה
 • קורא רשאי לשאול  סך הכל 15 ספרים, מתוכם 6 ספרי ילדים
 • משך ההשאלה של הספרים תלוי במספר העותקים הקיים ובמידת הביקוש לספרים
 • לא ניתנים להשאלה ספרי יעץ, כתבי עת , ספרים שמורים וספרים המסומנים במדבקה ורודה
 • אין להוציא ספר מהספרייה ללא רישום במחלקת ההשאלה
הארכת תקופת ההשאלה

בספרייה מופעלת הארכה אוטומטית של ההשאלות כשירות לקוראים.

ההארכה מתבצעת באופן אוטומטי כל עוד הספר אינו מוזמן ועוד לא עברה שנה מתאריך ההשאלה.

כאשר יוזמן ספר ע"י קורא אחר, לא תתבצע הארכה ויש להחזירו במועד. הודעה על כך תקבלו בדואר אלקטרוני .

אין אפשרות להאריך ספרים המושאלים ללילה. 

חשוב מאוד! 
האחריות לבדיקת הדואר האלקטרוני ומצב ההשאלות וההארכות ב"כרטיס ספרייה" בקלדע מוטלת עליכם!
אם ברצונכם לוודא שבידינו כתובת דוא"ל ומספר טלפון סלולארי עדכניים, תוכלו לעשות זאת בדלפק ההשאלה או ב"כרטיס ספרייה" בקלדע.

לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן על ידי קורא אחר. ספר שמועד החזרתו עבר ניתן להאריך רק בדלפק ההשאלה.

הזמנת ספרים
 • הזמנת ספרים תעשה על ידי הקורא באמצעות קלדע
 • ספר מוזמן יחכה לקורא במחלקת ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספרייה. 
  לאחר מכן יועבר הספר למזמין הבא או יחזור למקומו הקבוע על המדף.
 • לא ניתן להזמין ספר אם קיים עותק פנוי על המדף, או אם עותק הספר נמצא ברשות המזמין
 • הקורא יכול לבטל הזמנת ספר באמצעות קלדע או בטלפון למחלקת ההשאלה
החזרת ספרים וקנסות
 • על הקוראים להחזיר ספרים במועדם
 • יש להחזיר ספרים לארון החזרת ספרים בכניסה לספרייה
 • קוראים המאחרים בהחזרת ספרים יחויבו בקנסות
 • המאחר בהחזרת ספר מוזמן ייקנס בקנס מוגדל
 • קורא המאבד ספר או מחזיר ספר פגום יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש
 • יש לשלם את הקנסות עד חודש לאחר מועד האיחור
 • בתום לימודיו, סטודנט החייב לספרייה ספרים או קנסות לא יוכל לקבל תעודה.