Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יזמות מקיימת

מהי גישת "מקיים למקיים"?

גישת "מקיים למקיים" משלבת עקרונות של יזמות ושל קיימות. תכליתה לשמש כלי עבודה פשוט ומעשי לנקיטת צעדים מקדמי קיימות בקהילה. הגישה מתבססת על מיפוי הצרכים והרצונות האותנטיים של חברי הקהילה, איתור המשאבים המקומיים הקיימים, והתקדמות לקראת יצירת שינוי בצעדים קטנים ובנראות גבוהה.

עקרונות יסוד

ארגון העובר תהליך "מקיים למקיים" שואף לקדם יצירת תרבות בת קיימא בקהילתו. בתהליך הכולל עדכון מידע בתחומי חברה וסביבה, חברה ותרבות, שכלול מיומנויות ההתנהלות היום יומית ובדיקת העולם הערכי.

מודל "מקיים למקיים" מתווה דרכים פשוטות ומעשיות לקידום תהליך זה. המודל מבטא גישה שאינה עתירת הון או אנרגיה, כי אם מבוססת על הידע, הרצון, הניסיון והרעיונות של כלל חברי הקהילה השותפים בעשייה החינוכית על רבדיה השונים.

יחודו של המודל הוא בהקשבה, ברצון האמתי לשיתופי פעולה, בביזור סמכויות ובחלוקת האחריות. המודל מבטא גישה חינוכית אופטימית המזהה הזדמנויות ופתרונות במקומות המצטיירים במבט ראשון כבעייתיים ומגבילים.

בשונה ממודלים ארגוניים אחרים, מודל זה נפתח במיפוי הקיים ולא מכפיף עצמו מלכתחילה לחזון מוסדי נתון. השינוי מתחולל בתהליך איטי, ספיראלי, בצעדים קטנים ותוך היזון חוזר ועדכון בכל שלב.

שלב א: מיפוי הקיים והמצוי, איתור מארג המשאבים הקהילתי

איך לא חשבנו על זה קודם? המיפוי נועד להכרות, לימוד השטח וזיהוי השותפים הפוטנציאלים ומאפשר ליצור את החיבורים המתבקשים באופן טבעי.

את זה אני יכול: המיפוי מזהה, פוגש וחושף את היכולות הגלויות והסמויות של כלל השותפים על פי עקרון  ה- "prosumer": כל ילד, מורה ואזרח הוא בו זמנית יצרן וצרכן של מידע, מיומנויות, מנהגים וערכים.

כולם מכירים את כולם: המיפוי מתבצע מתוך רצון להכרות אמתית ובפתיחות המאפשרת התכוונות יצירתית לשיתופי פעולה עתידיים.

שלב ב: חיבור המצוי לרצוי

מתוך ראיית המצוי נעשה ברור ועדכון הרצוי (בתהליך ספיראלי) בהקשר לחזון כללי וליעדים קונקרטיים:

מה רוצים ולאן הולכים? מה באמת חשוב לי, מהן משאלות הלב (ולא רק משאלות הראש)?

למה אני יכול להתחייב? לא "מה צריך ומה אפשר" כי אם מה אני לוקח על עצמי לעשות כדי לחולל את השינוי?

ממי וממה אפשר ללמוד? למידה מהצלחות של ארגונים שביצעו תהליכים דומים.

שלב ג: עוברים לפעולה

קביעת תכנית פעולה, דרכי הפעולה וביצוע הפעולות מחוללות השינוי

יוצרים הצלחה: ההתקדמות לקראת השינוי נעשית בסדרה של צעדים קטנים, אפשריים ופשוטים המצטרפים לתהליך ספיראלי לשינוי הרגלים ולהטמעתם באורח החיים.

התהליך נתמך ע"י "חשיבת אפשרויות" ו"חשיבה מחוץ לקופסא" אשר יובילו לפתרונות יצירתיים בזמן אמת. 

שלב ד: הערכה ומשוב: נראות, ניטור, שיפור

בחינת התהליכים, הערכת תוצאותיהם, הסקת המסקנות והתוויית הצעדים הבאים בתהליך ספיראלי.

התהליך יכול לכלול אחד או יותר מהמרכיבים הבאים: הערכה עצמית, הערכת עמיתים, הערכת תלמידים והורים, הערכה חיצונית.

נספח : כוחות גלויים וסמויים נוספים בתפיסת "מקיים למקיים"

כוח הפרט: הפרט כיזם,  ממובל למוביל, מקורבן למוביל שינוי.

כוח הקבוצה: מקהל יעד לקהילה עם ייעוד, משקופים לשותפים.
כוח היוזמה לשינוי: ממשבר להזדמנות, מקושי לאתגר.

כוח השיתוף: מתחרותיות לשיתוף פעולה, מארגון לינארי והירארכי לארגון רשתי ומבוזר

כוח האמנות והאומנות: כמעצבות תרבות בת קיימא.

כוח הרשת: רשתות חברתיות, רשתות מידע ומאגרים פתוחים, רשתות שותפים ופעילים.