Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כיצד ועם מי אנו פועלים?

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
כיצד ועם מי אנו פועלים?

הינך נמצא כאן

מדוע וכיצד?

אנו פועלים מתוך תחושת אחריות לתיקון השבר הסביבתי והחברתי שיצר דור המבוגרים של היום. אנו מקנים לאנשי החינוך שאנו מכשירים ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו להם להוביל שינוי תפיסות ודפוסי פעולה של תלמידיהם, אזרחי העתיד.

דפוס הפעולה שלנו הוא ספיראלי ורשתי כאחד, בדגם של "פיתוח, ליווי, שימור, שחרור": בתחילת הדרך אנו מאפשרים לתלמידינו להמשיג את הידע והיכולות החבויות בהם ולקשור אותם לעקרונות של קיימות וחינוך לקיימות. במקביל אנו יוצרים עבורם מארג מאפשר ותומך שבו יתורגמו היכולות שנחשפו בשלב הקודם לפעולה מעשית בארגונים ובקהילות.

אנו ממשיכים ומלווים את הבוגרים בפעולתם ובו בזמן, מסייעים לארגונים בהם הם פעילים לחזק את תודעתם ועשייתם המקיימת, עשייתם באמצעות טוויית רשת מקצועית צפופה ואמינה של בעלי עיניין.

שאיפתנו היא להגיע לשלב "השחרור" בו התבססה והוטמעה התפיסה המקיימת בתרבות הארגון ואנו יכולים לצאת מהתמונה. מעבר למעשה הלמידה וההוראה אנו מנצלים את מרחבי המכללה כמרחב מדגים ליישום פיזי ("גן אבינעם") וערכי ("משילוב לשותפות") של תרבות בת קיימא.

היכן ועם מי?

אנו פועלים ברמה מקומית ובינלאומית: החל בגני ילדים ובתי ספר בירושלים המערבית והמזרחית ועד לקהילות מרוחקות באפריקה (קניה), אסיה (רוסיה) ודרום אמריקה. על שותפינו נמנים גופי ממשל ובהם משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, עירית ירושלים, הגן הבוטני בירושלים, וגופי החברה האזרחית ובהם ה-HUB הירושלמי, מרכז השל ועוד.

פעילות בנגריה