Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סייעות עם מודעות למוגבלות

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
סייעות עם מודעות למוגבלות

הינך נמצא כאן

סייעות וסייעים בגני ילדים עם מודעות למוגבלות

The Disability Awareness Program

שילוב סייעות עם מוגבלות כסייעת שניה בגני ילדים מאפשר מפגש בלתי אמצעי בין מבוגר עם מוגבלות לילד רך בשנים, מפגש יומיומי בגיל הרך, המעצב ומשפיע את הילד לשארית חייו, ויוצר סביבה נורמטיבית שבה אנשים עם מוגבלות מהווים חלק טבעי מחייו וסביבתו. מבחינת האדם עם המוגבלות נפתח אופק חדש להשתתפות בשוק העבודה באמצעות עבודה מכובדת ומקצועית.