Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סייעות עם מודעות למוגבלות

extrability
סייעות עם מודעות למוגבלות

הינך נמצא כאן

סייעות וסייעים בגני ילדים עם מודעות למוגבלות

תוכנית לשילוב סייעות עם מוגבלות כסייעת שניה בגני ילדים ובתי ספר מאפשר מפגש בלתי אמצעי בין מבוגר עם מוגבלות לילד רך בשנים, מפגש יומיומי בגיל הרך, המעצב ומשפיע את הילד לשארית חייו, ויוצר סביבה נורמטיבית שבה אנשים עם מוגבלות מהווים חלק טבעי מחייו וסביבתו. מבחינת האדם עם המוגבלות נפתח אופק חדש להשתתפות בשוק העבודה באמצעות עבודה מכובדת ומקצועית.

בשנת 2016 נפתח המחזור הראושון של התוכנית ובשנ 2023 ייפתח המחזור החמישי של התוכנית. 

The Disability Awareness Program