Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מתמטיקה, מדעים, פיזיקה והוראתן

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
מתמטיקה, מדעים, פיזיקה והוראתן

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

הלימודים משלבים ידע פורמלי, ידע אינטואיטיבי וידע מעשי ומאפשרים ללומדים לימוד חווייתי השונה לעתים קרובות מלימודים קודמים. הלימוד שם דגש על הבנה ולא על שינון.

לשימוש המשתלמים קיים מרכז משאבים במתמטיקה ובמדע המאפשר קבלת ייעוץ בהכנת אמצעי למידה ובהוראת נושאים ייחודיים והשאלה של אמצעים דידקטיים וחומרי הוראה.

מרכז

ד"ר רז הראל, ראש החוג למתמטיקה-פיזיקה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין harelr@dyellin.ac.il

לפרטים יש לפנות לטלפון: 02-6587505/6 או 052-6071603

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

השתלמויות במתמטיקה ובהוראתה

השתלמויות במתמטיקה למורים בחינוך הרגיל

קורסים שונים במסגרת החוג*

מורים בשבתון או מורים המבקשים להשתלם במהלך עבודתם ולהרחיב את השכלתם יכולים להצטרף לקורסים השונים המוצעים במסגרת החוג.

 1. הוראת התלמיד ברוך הכישרון במתמטיקה – "מקצה אל קצה" ( 2 ש"ש עם אפשרות הרחבה לעוד 2 ש"ש)
  • הוראת התלמיד ברוך הכישרון –  שיעור (2 ש"ש)
   מטרת הקורס להעלות את מודעות המורים לצורך לתת מענה הולם לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה במסגרת לימודי המתמטיקה בכיתה. במסגרת הקורס יינתנו כלים תאורטיים, דידקטיים ומתמטיים שיאפשרו למורים לטפח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה בכיתתם, וכן יעובדו תכנים מתמטיים בליווי התנסות מעשית בהוראת תלמידים ברוכי כישרון.
  • הוראת התלמיד ברוך הכישרון – צפייה מודרכת בתלמידים (2 ש"ש)
   צפייה פעילה בקורס לתלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה בכיתות ג או ז-ח המאפשרת התנסות בהוראה והנחייה של תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה, התחקות אחר דרכי העבודה והפתרון שלהם והתנסות מחקרית עם אוכלוסיית תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה.
 2. הוראת התלמיד המתקשה במתמטיקה
  • הוראת מתמטיקה למתקשים (1 ש"ש)
   הקורס יקנה עקרונות להערכה בלתי פורמלית של כישורים ושל יכולות מתמטיות, יפתח מיומנויות הערכה של תלמידים המתקשים במתמטיקה, יקנה עקרונות של הוראת מתמטיקה מתוך הקשר וירחיב את הידע הפסיכו-דידקטי להוראת מתמטיקה.
  • המעבר מהחשבון לאלגברה (1 ש"ש)
   הקורס יעסוק בקשיים המאפיינים את המעבר מהחשבון לאלגברה, בכלים לאיתור תלמידים בסיכון לתת-הישגיות בראשית לימודי האלגברה ובהצעות לטיפול. האיתור והטיפול נעשים בתכנים מספריים לפני תחילת לימודי האלגברה.
  • המצ"ב מזווית אחרת - מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה (2 ש"ש)
   הקורס יעסוק בזיהוי, בניתוח מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה ובדרכים להתגבר על בעיות אלה, בשילוב הדגמת מצבים אותנטיים של הוראת מושגים בסיסיים בגאומטריה שבהם מתקשים התלמידים.
 3. קורסים מתחום הדעת: תורת הקבוצות; תורת המספרים; לימודי אנליזה באמצעים טכנולוגיים; גאומטריה בסביבה ממוחשבת; דו-ממד, תלת-ממד ועוד
 4. קורסים דידקטיים: המצ"ב מזווית אחרת- מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה; דידקטיקה של המתמטיקה; הוראת מתמטיקה למתקשים; הוראת התלמיד ברוך הכישרון, הוראת מתמטיקה בכיתות א-ב ועוד
 5. קורסים משולבים: גאומטריה – היבט מתמטי ודידקטי, מדידות, משימות חקר ועוד

* אפשר לקחת את הקורסים כאשכול שלם או כקורסים יחידים.

הסבת אקדמאיים להוראת מתמטיקה

בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הסמכה להוראת מתמטיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

השתלמויות במתמטיקה למורי החינוך המיוחד

מורים המלמדים במסגרות החינוך המיוחד ומעוניינים להעמיק את הידע המתמטי והידע הדידקטי-מתמטי, מוזמנים להשתתף בקורסים מתאימים בתכנית אישית או במסגרת השתלמות מרוכזת. הלימודים יכולים להוות חלק מלימודי הסמכה להוראת מתמטיקה במסלול היסודי או העל-יסודי.

 *הערה: תיתכן השתתפות של משרד החינוך בשכר הלימוד של המורים הלומדים בהשתלמות המרוכזת על-פי תנאי הזכאות של כל מורה.

השתלמויות במתמטיקה לגננות

גננות המעוניינות להשתלם במתמטיקה מוזמנות להשתלב בקורסים מתאימים בלימודי החוג  או במסגרת השתלמות מרוכזת.

השתלמויות בהתאמה אישית לקבוצות

אפשר לבנות השתלמויות ייחודיות לצוותים בית ספריים,לקבוצות בעלות עניין משותף או בעלות רקע דומה על פי הצורך והדרישה.

השתלמויות בפיזיקה, במדעים ובהוראתן

 קורסים שונים במסגרת החוג*:

מורים בשבתון או מורים המבקשים להשתלם במהלך עבודתם מוזמנים להצטרף לקורסים השונים המוצעים במסגרת זו.

 • קורסים מתחום הדעת: רעיונות גדולים במדע.
 • קורסים דידקטיים: מתודיקה של הוראת המדעים; מתודיקה של הפיזיקה ועוד

*קורסים נוספים מופיעים בידיעון המכללה ובדף החוג למתמטיקה-פיזיקה שבאתר המכללה.

הסבת אקדמאיים להוראת פיזיקה

בעלי תואר אקדמי בפיזיקה יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הסמכה להוראת פיזיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

השתלמויות בהתאמה אישית לקבוצות

אפשר לבנות השתלמויות ייחודיות לצוותים בית ספריים,לקבוצות בעלות עניין משותף או בעלות רקע דומה על פי הצורך והדרישה.