Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כתב העת המקוון "במעגלי חינוך"

באנר מחקר ופרסומים
כתב העת המקוון "במעגלי חינוך"

הינך נמצא כאן

לוגו במעגלי חינוך

ISSN:  2664-5823

קרא עוד >

חברי המערכת

ד"ר רותם עבדו ופרופ' ירון להבי.

לכל גיליון יש חברת מערכת המשמש/ת עורך/ת ראשי/ת אחראי/ת. בגיליונות בעלי נושא מרכזי יש בנוסף לכך עורך/ת אורח/ת.

מעריכים מקצועיים – מערכת כתב העת מזמינה עבור כל מאמר המופיע בגיליון מעריכים מקצועיים חיצוניים מן התחום שבו נכתב המאמר.

כתובת המערכת

מערכת "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה", המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,
ת"ד 3578, בית הכרם, ירושלים 91035. 
טלפון: 02-6558119 · פקס: 02-6521548 · דוא"ל: bemagal@dyellin.ac.il

זכויות יוצרים כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית ע"ש דוד ילין בלבד. אין להעתיק או להפיץ קטעים מתוך כתב העת ללא אישור בכתב ממערכת כתב העת "במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה".  

מדיניות המערכת

"במעגלי חינוך – מחקר, עיון ויצירה" נועד לתת במה למאמרים עיוניים ומחקרים בתחומי: החינוך, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, הפילוסופיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה ותחומי המדעים המדויקים. ניתנת עדיפות למחקרים העוסקים בסוגיות הקשורות לתהליך החינוכי ולהכשרת מורים.
המאמרים המתפרסמים הם מאמרים עיוניים או אמפיריים המעוגנים במסגרת מושגית ותיאורטית ומתבססים על שיטות מחקר מקובלות במדעי החברה.
כמו כן, מתפרסמים בכתב העת מאמרים העוסקים בניתוח ביקורתי או מדיניות חברתית שיש בהם תרומה לשיח הציבורי מבחינה אקדמית וחינוכית.
המאמרים נשפטים ומוערכים על פי מידת התאמת הנושא לכתב העת, רמת הכתיבה וההמשגה מבחינה אקדמית, סקירת הספרות המחקרית, תקינות המתודולוגיה, אופן הצגת הממצאים, ניתוחם, תקפות המסקנות, והדיון בהן מבחינת תיאורטית ויישומית.
המאמר המוצע נבדק בשני סבבים של הערכה: הערכה פנימית של מערכת כתב העת, והערכה חיצונית של קורא מקצועי מן התחום שבו נכתב המאמר. הקוראים עשויים לבקש שינויים ותיקונים של המאמר בכל אחד מהשלבים, או להחליט לדחות את המאמר.
פרטים נוספים לגבי הליך השיפוט וכתיבת מאמרים - ראה ב"הנחיות למחברים" באתר.