Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

המכללה הוכרה כמקדמת בריאות וזכתה במקסימום כוכבי הבריאות האפשריים לשנת תשע"ח

מכללת דוד ילין הציבה את נושא קידום הבריאות כאחת ממטרותיה ויעדיה וזוכה בהישגים בשל פעולותיה בנדון.

המכללה הוכרה כמקדמת בריאות וזכתה במקסימום כוכבי הבריאות האפשריים לשנת תשע"ח ביחד עם עוד ארבע מכללות בארץ.

פנינו לעתיד החינוך לבריאות בקרב באי המכללה.

.

כוכבים למכללה מקדמת בריאות תשע"ט

תעודת מכללה מקדמת בירואת למכללת דוד ילין לשנת תשע"ט

תעודת מכללה מקדמת בריאות תשע"ח

תעודת מכללה מקדמת בירואת למכללת דוד ילין לשנת תשע"ח

ד"ר רונית אחדות הכהן וגבק עירית חוף-נהור במעמד קבלת התעודה

ד"ר רונית אחדות הכהן וגב' עירית חוף-נהור, רכזת הפורום מכללה מקדמת בריאות ממכון מופ"ת, במעמד קבלת התעודה.