Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סיום חובות אקדמיים, אישורי ביניים ותעודות

לימודים במכללת דוד ילין
סיום חובות אקדמיים, אישורי ביניים ותעודות

הינך נמצא כאן

תעודות

דירוג באופק חדש

תוקף הדרגה

דירוג אחרי תום התוקף

אישור סיום %80 חובות מ-B.Ed שנים א'- ג '
(אישור מס' 114)

מתמחה

שנתיים

בלתי
מוסמך

הסבת אקדמאים להוראה (אישור מס' 115)

מתמחה

שנתיים

בלתי
מוסמך

אישור למתמחים בהוראה מסיימי שנה ג' תוכנית מצוינים (אישור מס' 117)

B.A קדם

עד 31.3

מתמחה

אישור לימודים לקראת תואר ותעודת הוראה
במכללה אקדמית לחינוך - למתמחה שלא סיים %80 מחובותיו הלימודיים בשנים א'-ג'. (אישור מס' 149)

בלתי
מוסמך