Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה למפגש מקוון בנושא - מורים כשותפים להתפתחות המקצועית של עמיתיהם.

באנר אודות המכללה
הזמנה למפגש מקוון בנושא - מורים כשותפים להתפתחות המקצועית של עמיתיהם.

הינך נמצא כאן

הזמנה למפגש מקוון בנושא - מורים כשותפים להתפתחות המקצועית של עמיתיהם.
22.2.21
14:00 - 16:00

המפגש נערך בשיתוף המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ויוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך' במסגרת הסדרה "קול קורא לנדוד".

בשנים האחרונות מתחדדת החשיבות של תהליכי למידה שמורים ומורות עוברים יחד עם עמיתיהם. משמעותה של מגמה זו היא הרחבה בתפקיד המורה – מהוראה לתלמידים ולתלמידות בלבד לשותפות של ממש בהתפתחות המקצועית של עמיתים. שינוי זה דורש גם הרחבה של סוגי הידע והמיומנויות הנדרשים מהמורה ובפרט ביכולות של הנחיית עמיתים המכוונת להתפתחותם המקצועית.

במפגש נעסוק במגמת ההרחבה בתפקיד המורה, בלמידת עמיתים ובתפקיד המורה, הן מזווית המחקר והן מזווית השדה. 

מוזמנים ומוזמנות להצטרף.

סדר יום:

  • פתיחה והצגת עבודת ועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה | רננה פרזנצ'בסקי אמיר, מנהלת היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך (מ"מ)
  • על תפקידו של המורה כשותף פעיל להתפתחות המקצועית של עמיתיו |  פרופ' ירון להבי, ראש רשות החקר וההערכה, המכללה האקדמית על-שם דוד ילין
  • שלוש זוויות מבט מהמחקר והשדה:
    1. תפקיד המוביל בלמידה מקצועית מתוך מחקר על תאוריית התקשרות | פרופ' מריו מיקולינסר, המרכז הבינתחומי הרצליה, יו"ר ועדת המומחים
    2. התפתחות של זהות של מורי מורים | ד"ר רות ולדמן, מכון ויצמן ותיכון עתיד למדעים בלוד
    3. למידה תוך כדי עבודה באמצעות אינטראקציה עם מורים עמיתים – לקראת אג'נדה מחקרית |  פרופ' אדם לפסטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר בוועדת המומחים
  • סיכום ודיון

יש להירשם מראש כאן

voice_calling_to_wonder.jpg

קול קורא לנדוד
קול קורא לנדוד