Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סמענה - תערוכה חדשה בגלריה לאמנות

סמענה
סמענה - תערוכה חדשה בגלריה לאמנות

הינך נמצא כאן

סמענה - תערוכה חדשה בגלריה לאמנות
05.11.19
8:30

אמנית: זוודיתו יוסף-סרי

אוצרת: נאוה ט׳ ברזני

תאריך פתיחה: 27.10.19

תאריך נעילה: 28.01.20 

ערב פתיחה: 30.10.19 בשעה 20.00

שעות הפתיחה: א׳-ה׳ 10.00-18.00

התערוכה סמענה דנה בצלו המבעית של דיכויו העמוק של האדם השחור בישראל. אדם שזכותו לתפיסה עצמית נגזלת מאחר שהוא לא פנוי לחוש בשאר זהויותיו, כלומר לזכות בחוויה המלאה של כוליותו. האמנית זוודיתו יוסף-סרי שעבודותיה עסקו ועוסקות במוצאה האתיופי, מבקשת לבחון האם גם היום, כעבור שנים, העיסוק האינטנסיבי בנוכחות שחורה בסביבה לבנה הוא בחירתה שלה, או שמא היא מחויבת לכך בשל מבטו של הזולת שמגדיר אותה. עבודות התערוכה משקפות בבואות פגיעות, שטוחות לכאורה, שמחפשות ראיות למי שהינן. יש לו למבט הזה את הצבע של הדעות הקדומות והעכורות.

הפחם שמייצג בסיס זהותי עבור יוסף-סרי הוא דרכה לתווך את העבר הנשכח עם ההווה הזהותי הכבול למערכת כפויה. ביחד עם הצבעוניות ועם השקיפות שנוספו לאחרונה כחומרים בעבודותיה היא מערבת בין החושים המסייעים לה ליילד שפה אמצעית שמביעה ומנכיחה את מכלול זהותה. באמצעותם היא מתווה ותובעת את הזיכרונות, את שיבתן של הבעות זהותיות מחוקות ואת המשמעות וההשמעה של קולן שמוסיפות ואף תובעות ניואנס מגוון.

התערוכה בתקשורת:

דר' טל דקל מדברת על אמנות

כתבה של סיגל גלילי בסלונה