Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יום המסלול לגיל הרך

יום המסלול לגיל הרך

הינך נמצא כאן

יום המסלול לגיל הרך
13.6.23
8:30 - 12:00

סדר יום
8:30-10:00  הצגת פרוייקטים
בנין א' חדרים: 005 ו- 210
החלוקה תינתן ע"י המדריכה

10:05-10:50 הפסקה + ברכות
מדשאה בנין א' 
10:50-10:55 פיזור לסדנאות
11:00-12:00 סדנאות בקבוצות
12:00 המשך יום לימודים כרגיל