Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת מורים-חונכים ומלווים

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרת מורים-חונכים ומלווים

הינך נמצא כאן

קורסים אלה מיועדים למורים ותיקים; בעלי ותק של 4 שנים לפחות, בעלי עניין ורצון ללמוד אודות הסוגיות והקשיים עימם מתמודד המתמחה והמורה החדש ורצון להפוך למורה חונך ומלווה למורה חדש.

השתתפות בקורס מותנית בהמלצת מנהל-ת ביה"ס/ המפקחת על גני הילדים.

מטרות הליווי והחונכות הן לתמוך בעובד ההוראה החדש מבחינה מקצועית, להעצים אותו, לחזק את יכולותיו, לשכלל את כישוריו המקצועיים, לטפח זהות חינוכית ולהקנות לו כלים לעבודתו עפ"י צרכיו.

משרד החינוך מתייחס לחונכים ולמלווים כאל פרופסיה ומאפשר למורים להיות חונכים אך ורק אם סיימו קורס הכשרה של מורים חונכים ומלווים. 

מורים אשר עברו את ההשתלמות ומתפקדים כחונכים ומלווים מקבלים תוספת שכר של 2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים, ו - 7.2% לחניכת שלושה מתמחים (בכפוף למדיניות משרד החינוך המתעדכנת מעת לעת).

שלבי ההכשרה של חונכים ומלווים

ההכשרה של חונכים ומלווים כוללת שני שלבים:

שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה –30 ש''ב 

שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה– 30 ש"ב

הקורסים מקנים תוספת לשכר המשולב של 2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים ו  7.2% לחניכת שלושה מתמחים.

שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה

60 שעות' (ניתן גם בשני שלבים של 30 שעות בשנה, במשך שנתיים)

שלב הכשרה זה מתמקד בתפקיד המורה החונך כמנהיג מעצב ומשפיע, משמעות החונכות והלווי, שלבי ההתפתחות המקצועית של מורים חדשים, חשיפה למודלים שונים בהדרכה ודיון על התאמתם לפרופסיה של מורה חונך, משמעויות השיח הרפלקטיבי ותרומתם, ארגון דרכי עבודה של החונך/ המלווה, הגדרת מטרות ויעדים, ניהול יומן הדרכה, משוב וכלי הערכה מעצבת ומסכמת ועוד.

מגוון קורסי שלב א' (60 שעות בשנה, או 30 + 30 שעות) להכשרת מורים חונכים ומלווים, הקיימים במכללה כוללים:

  • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה העברית;
  • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה הערבית;
  • קורס מורה חונך ומלווה למורים עולים חדשים. בקורס זה ייחשפו החונכים לגישות הנחייה התומכות בצרכים בפסיכולוגיים הייחודיים למורים שהינם עולים חדשים.
  • קורס מורה חונך ומלווה למורים למוסיקה. הקורס יתמקד בהיכרות עם התפקיד של החונך/מלווה, תוך התייחסות לייחודיות העולה בחניכה של מורים בתחומי האומנויות בכלל, והמוזיקה בפרט.
שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה

60 שעות

קורס זה עוסק בהמשך פיתוח תפיסת תפקיד מורה חונך/מלווה, תוך העשרה והעמקה של מיומנויות חניכה ופיתוח יכולת רפלקטיבית. הקורס משלב הנחיה סדנאית במתודות הוראה שונות, תוך שילוב עולם התוכן של הקבוצה עם תהליכים בינאישיים המתרחשים בה.