Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים

יחידת נטעים
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים

הינך נמצא כאן

רכזת קורסי מורים חדשים שנה"ל תשפ"ב: גב' אירית מזור כהן, mazorcohen@dyellin.ac.il

סגל המרצים: אנשי הסגל במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, בעלי ידע פדגוגי רחב, שהוויית בית הספר מוכרת להם.

היקף הלימודים: עובדי הוראה חדשים, בשנה שאחרי הסטאז', חייבים להשתתף בסדנאות ליווי ייעודיות אותן מובילות המכללות, בהיקף של  50 שעות.

  1. קורס סדנאי בהנחיית סגל המכללה (30 שעות).
  2. ליווי אישי של מורה/גננת מלווה מנוסה בביה"ס/ גן (20 שעות). שעות הליווי הן חובה, ומהוות תנאי להכרה בשעות קורס המורים החדשים בהיקף של 30 שעות כחלק מצבירת גמול השתלמות להתפתחות מקצועית.

משך הלימודים: 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד במהלך שנת הלימודים.

הקורסים יתקיימו במתכונת היברידית.

בכל קורס, יתקיימו לפחות שלושה מפגשים מרחוק (סינכרוני או א סינכרוני).

קהל יעד: עובדי הוראה חדשים בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

*קורס זה הינו קורס חובה לעובדי ההוראה חדשים בשנת עבודתם הראשונה לצורך קידום  ופיתוח מקצועי במסגרת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

רישום מקוון

הנחיות לרישום מקוון

מטרות הלימודים

  • פיתוח יכולת התמקצעות והעמקה של עובדי ההוראה החדשים בתחומי תוכן והוראה;
  • סיוע למורים החדשים בשילוב בין כל מרכיבי ההכשרה: ידע דיסציפלינרי, ידע פדגוגי והתנסות מעשית;
  • סיוע למורים החדשים בהשתלבותם בצוות הבית-ספרי תוך הכרת תרבות ביה"ס, זכויות וחובות של עובדי הוראה;
  • פיתוח תחושת המסוגלות והזהות המקצועית של עובדי ההוראה החדשים כמורה/ גננת וכחברי בצוות;
  • שכלול מיומנויות תקשורת של עובדי ההוראה החדשים בכיתה/בגן ומחוצה לה/ו.