Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לקראת שנת ההוראה השנייה

יחידת נטעים
לקראת שנת ההוראה השנייה

הינך נמצא כאן

בשנה שלאחר ההתמחות, לאחר קבלת רישיון הוראה, מתחיל שלב הפיתוח המקצועי, וצבירת שעות השתלמות לצורך עלייה בדרגה.

לידיעתכם, מי שאינו עובד בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה" - יוכל להשתלב בקורס על פי בחירתו, ובעתיד, כאשר ישתלב ב"אופק חדש" או ב"עוז לתמורה" – יוכל להגיש את האישורים על הקורס, לצורך בחינה להכרה בשעות.

יוני - אוקטובר

עליכם לבצע במקביל את פעולות הרישום הבאות לשם למידה בקורס חובה למורים חדשים:

  1. הרשמה באתר המכללה לאחד מקורסי החובה המיועדים למורים חדשים, העוסקים בהוראה. 
  2. הרשמה לפתרון למידה מתאים במערכת מצפן של משרד החינוך 

היקף הקורס: 30 שעות, במתכונת של 10 מפגשים קבוצתיים, ו-20 שעות ליווי אישי (ללא זיכוי בשעות). קורס זה בלבד הוא המוכר לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

ספטמבר - אוקטובר

 בחירת מורה מלווה

 הרשמה מקוונת במשרד החינוך

מאי – יוני

עם סיום הקורס, ישלח אליכם קישור אליו יש להעלות את כל המסמכים הנדרשים לתשלום למורה המלווה, כולל דו"ח שעות נוכחות חתום.

יולי - אוקטובר

קבלת אישור ממשרד החינוך על זיכוי של 30 שעות עבור הקורס, לאחר עמידה בכל דרישות הקורס. עובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" זכאים ל 30 שעות לצורך קידום בדרגה, ועובדי הוראה במסגרת "עוז לתמורה" יהיו זכאים לצבור 30 שעות מתוך 112 שעות הנדרשות להם לגמול.

מורים בשנתם השניה לאחר ההתמחות הנדרשים להארכת ניסיון

בשנה השנייה לעבודה מוצע ליווי חובה למי שקבלו הארכת ניסיון של שנה נוספת בהערכה לקראת קבלת קביעות במערכת החינוך.

בבחירת המלווה חשוב לשים לב לכך שהמורה המלווה יהיה בעל 6 שנות ותק לפחות, בעל הכשרה לעסוק בחונכות ובליווי מורים, ובעל ניסיון של שנתיים לפחות בחניכת מתמחים, בזיקה לנהלים המפורסמים בחוזר מנכ"ל תש"ע 1ב'.

את שם המלווה יש להעביר לרכז עובדי הוראה חדשים, לצורך תגמולו. זאת לאחר שיחה עם מנהל בית הספר . ניתן להמשיך עם אותו חונך או מלווה שליווה אתכם בעבר.