Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג למתמטיקה - התמחות במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')

החוג למתמטיקה - התמחות במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')

הינך נמצא כאן

הוראת מתמטיקה מתכונת חד חוגית בחינוך העל יסודי

בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הרחבת הסמכה או במסגרת הסבת אקדמאים להוראה (הן בחינוך היסודי והן בחינוך העל-יסודי) בהתאם לנתוניהם האישיים ובתנאי שלמדו תואר ראשון עתיר במתמטיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

דרישות קדם למתמטיקה בחינוך העל יסודי

התמחות במתמטיקה במסלול העל יסודי מחייבת בגרות במתמטיקה בהיקף מינימלי של 4 י"ל עם ציון 75 לפחות. סטודנטים במסלול העל יסודי שאינם עומדים בדרישה זו יוכלו בכל זאת להתחיל לימודיהם בחוג לאחר השלמת מכינה מכללתית הזהה ברמתה ותכניה ל- 4 יח"ל ועמידה בתנאי המכינה הכוללים בחינה סופית עם ציון 75 לפחות.

מבנה הלימודים והיקפם במסלול העל יסודי

תכנית הלימודים מורכבת מקורסים מתמטיים וקורסים בהוראת המתמטיקה ע"פ הפירוט הבא:

רכיבי הלימודים

סה"כ ש"ש

ידע מתמטי כללי

50 - 60 ש"ש

לימודי הכשרה להוראה

לימודי חינוך וידע פדגוגי להוראת המתמטיקה

20 ש"ש

אוריינות מחקר בחינוך מתמטי

4 ש"ש

9 ש"ש התנסות מעשית במתמטיקה
3 ש"ש בהוראה כוללת (סוגיות חינוך כלליות)

12 ש"ש

לימודי העשרה

4 ש"ש כולל 2 ש"ש אנגלית למטרות אקדמיות

סה"כ

לפחות 90 ש"ש