Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג למתמטיקה-פיזיקה - התמחות במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')

החוג למתמטיקה-פיזיקה - התמחות במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')

הינך נמצא כאן

הוראת מתמטיקה מתכונת חד חוגית בחינוך העל יסודי

בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הרחבת הסמכה או במסגרת הסבת אקדמאים להוראה (הן בחינוך היסודי והן בחינוך העל-יסודי) בהתאם לנתוניהם האישיים ובתנאי שלמדו תואר ראשון עתיר במתמטיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

דרישות קדם למתמטיקה בחינוך העל יסודי

התמחות במתמטיקה במסלול העל יסודי מחייבת בגרות במתמטיקה בהיקף מינימלי של 4 י"ל עם ציון 75 לפחות. סטודנטים במסלול העל יסודי שאינם עומדים בדרישה זו יוכלו בכל זאת להתחיל לימודיהם בחוג לאחר השלמת מכינה מכללתית הזהה ברמתה ותכניה ל- 4 יח"ל ועמידה בתנאי המכינה הכוללים בחינה סופית עם ציון 75 לפחות.

מבנה הלימודים והיקפם במסלול העל יסודי

תכנית הלימודים לקראת תואר B.Ed. מורכבת מקורסים מתמטיים וקורסים בהוראת המתמטיקה וכוללת סה"כ 67 ש"ש. 

 

קורסי חובה בחלוקה לפי שנת הלימוד 

שנה א'  
חשבון אינפיניטסימלי א'  4 ש"ש
גאומטריה א' 3 ש"ש
אלגברה לינארית א' 3 ש"ש
מבנים אלגבריים א' 3 ש"ש
תורת הקבוצות א' 1 ש"ש
דו ממד - תלת ממד 1 ש"ש
סטטיסטיקה 1 ש"ש
תורת ההיגיון 1 ש"ש
נושאים מתמטיים לחטיבת הביניים 3 ש"ש
אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה 1 ש"ש
הוראת מתמטיקה מתאוריה למעשה - סדנה  1 ש"ש

שנה ב'  
חשבון אינפיניטסימלי ב' 6 ש"ש
תורת המספרים  2 ש"ש
גאומטריה ב'  3 ש"ש
קומבינטוריקה 1 ש"ש
סדרות ואינדוקציה  1 ש"ש
תורת הקבוצות ב'  1 ש"ש
אלגברה לינארית ב'  2 ש"ש
הסתברות  1 ש"ש
המעבר מחשבון לאלגברה  1 ש"ש 
שיטות מחקר כמותי בחינוך מתמטי  1 ש"ש
הוראת מתמטיקה למתקשים  1 ש"ש

שנה ג'  
גאומטריה אנליטית  2 ש"ש
גאומטריה  של המרחב  2 ש"ש
טרנספורמציות וסימטריה  1 ש"ש
מבוא לפונקציות מרוכבות   1 ש"ש
משוואות לסוגיהן  1 ש"ש
טופולוגיה  1 ש"ש 
יסודות הפיזיקה א'  1 ש"ש
תורת הגרפים  1 ש"ש
אלגברה לינארית ג'  1 ש"ש
וקטורים בגישה גאומטרית  1 ש"ש
מבנים אלגבריים ב'  1 ש"ש
תורת הגלים  1 ש"ש
אור וראיה  1 ש"ש
המצ"ב מזווית אחרת - מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה  2 ש"ש

 

 

שנה ד'  
תולדות המתמטיקה א' - סמינריון  1 ש"ש
תולדות המתמטיקה ב' - סמינריון  1 ש"ש
הוראת הילד ברוך הכישרון במתמטיקה  2 ש"ש
הוראת הילד ברוך הכישרון במתמטיקה – סדנה לתלמידי כיתות ז-ט  2 ש"ש 
חינוך מתמטי – סמינריון  2 ש"ש

 

 

 

 

חובות הלימודים למתמחים במתמטיקה במסלול העל-יסודי

הסטודנטים חייבים בדידקטיקה של המתמטיקה ובאימוני הוראה במתמטיקה. אלו אינם נכללים במניין שעות הלימוד במתמטיקה אלא בלימודי המסלול (מלבד דידקטיקה של המתמטיקה בשנה א'). מתמחים בפיזיקה (במסלול הוראת מתמטיקה ופיזיקה בחינוך העל-יסודי (50 ש"ש) חייבים בנוסף בדידקטיקה ואימוני הוראה של פיזיקה.

העבודה המעשית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר. ההכנה להוראה מתקיימת בחודש יולי ושבוע לפני תחילת ההוראה. הנוכחות בימי ההכנה היא חובה.
בשנה ג' יידרשו הסטודנטים לכתוב פרויקט דידקטי במתמטיקה או בפיזיקה.
הסטודנטים ישתתפו בשנה ד' בסמינריון במתמטיקה.
הסטודנטים חייבים בהגשת עבודה סמינריונית בכל אחד מתחומי הדעת בהם בחרו להתמחות (בנוסף לעבודה סמינריונית בחינוך). כתיבת עבודה במתמטיקה (ובפיזיקה – למתמחים בפיזיקה) תלווה בהנחיה אישית. התלמידים יידרשו לקבל מהמנחה אישור חתום על הנחייה. העבודה הסמינריונית אינה מזכה בקרדיט.
ציון מעבר בקורס "משפטים והוכחות" ובכל אחת ממשימות הקורס "מתמטיקה לחט"ב" הוא 80.
הקורסים בשיטות מחקר יילמדו בקבוצות המיועדות למתמחים במתמטיקה.
קורסי המדע הנלמדים בשנה א' יחשבו כחלק מחובות הלימוד בפיזיקה עבור הסטודנטים המתמחים במתמטיקה ופיזיקה.
בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הרחבת הסמכה או במסגרת הסבת אקדמאים להוראה (הן בחינוך היסודי והן בחינוך העל-יסודי) בהתאם לנתוניהם האישיים ובתנאי שלמדו תואר ראשון עתיר במתמטיקה. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.