Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מועדון המורים הגמלאים

באנר סגל
מועדון המורים הגמלאים

הינך נמצא כאן

המועדון למורים הגמלאים הוקם בשנת 2002.

הרעיון נולד במפגש קצר של חברים גמלאים, מפגש שבו הובע רצון החברים להמשיך ולהיפגש בצורה סדירה במפגשי רעים, בהרצאות, סיורים, טיולים ועוד.

במפגש זה הוחלט גם לעגן את זכויות הגמלאים בהחלטות ההנהלה (שימוש בספרייה, השתתפות באירועי המכללה וכיוצ"ב). בישיבה שהתקיימה עם הנהלת המכללה, הובעה תמיכה רבה בהקמת המועדון ונכונות להעמיד לרשותנו אולם, שירותי מזכירות ומשק, ומכאן יצאנו לדרך.

בשנה הראשונה התחלנו עם מספר מצומצם של חברים, אך משנה לשנה התרחבנו, הצטרפו חברים חדשים, ובשנה זו אנו מונים למעלה מ-80 מורים גמלאים המתמידים להשתתף בפעילויות השונות. למועדון יצא שם טוב ומורים בשלבים שונים של פרישה הצטרפו אליו. אנו מציעים כל שנה לגמלאים החדשים את החברות במועדון. חברי המועדון מביאים גם בני זוג אורחים לפעילויות שלנו.

לקראת סיום כל שנת לימודים, מועברים שמות הפורשים "החדשים" לועד הגמלאים. חברים אלה מקבלים מידע אודת פעילויות המועדון, אליהן הם מוזמנים להצטרף.

יש לציין שהתקשורת בין ועד הגמלאים לבין החברים מתקיימת כולה באופן דיגיטאלי, באמצעות דואר אלקטרוני.

הפעילויות המוצעות לחברים מגוונות ונפרשות על פני תחומים שונים. מפגשים חודשיים מלווים בהרצאות, טיולים וסיורים בארץ (ומחוצה לה), לימוד משותף בסדרות הנמשכות לאורך השנה (אומנות, מוסיקה) ועוד.

המועדון מנוהל ע"י ועד המורים הגמלאים שעושה עבודתו בהתנדבות מלאה.

אנו מודים מאד להנהלת המכללה ולכל המסייעים בידנו על הנכונות, התמיכה והעזרה.

מקווים להמשך פעילות פורייה.

ועד המורים הגמלאים.