Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

סטודנט/ית לעבודה בספריות העירוניות (120 שעות)
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ב, 03/01/2022 - 11:05
02 5456 893
תיאור המשרה: 

מטרת התפקיד:

מתן שירות אדיב ומהיר, בקבלת קהל/טלפונית/בכתב ובאמצעים נוספים, לגורמים פנים וחוץ

עירוניים שונים בכל הקשור לעבודת הספרי יה, תוך ביצוע עבודות אדמיניסטרטיביות והזנת נתונים

למערכות ממוחשבות שבשימוש הספרייה, כולל ביצוע עבודות עזר שונות בתחומי אחריות

הספרייה, בהתאם למדיניות ולנהלי העירייה ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

- מתן שירות אדיב ומהיר, בקבלת קהל /טלפונית/בכתב ובאמצעים נוספים, לגורמים פנים

וחוץ עירוניים שונים בכל הקשור לעבודת הספרייה, כולל ביצוע תיאומים בנושאים שונים,

העברת הטיפול לגורמים הרלוונטיים במידת הצורך, מעקב אחר אופי וזמן הטיפול וכו',

בהתאם לנהלים ולהנחיות הממונה;

- ביצוע עבודות אדמיניסטרטיביות )כגון: הדפסה, סריקה, סידור ספרים וכתבי עת, תיוק וכו'(

והזנת נתונים למערכות ממוחשבות שבשימוש הספרייה, בהתאם להנחיות הממונה;

- סיוע מנהלי בכל הנוגע למשימות השוטפות ולפרויקטים שבאחריות הספרייה, בהתאם

לצורך, כולל ביצוע עבודות עזר שונות בתחומי אחריות הספרייה, איסוף, ריכוז וארגון נתונים

שונים, בהתאם להנחיות הממונה;

- ביצוע מטלות ותפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.

דרישות המשרה: 

דרישות המשרה:

דרישות מקצועיות: אישור לימודים בתוקף לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה )וכל עוד

הוא לומד לתואר שני ולא סיים את חובותיו לקבלת התואר( או אישור

בתוקף ללימודים במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד

הכלכלה והתעשייה / משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;

רצוי ניסיון במתן שירות ו/או בעבודה אדמיניסטרטיבית;

ידע וניסיון בהפעלת מערכות מחשב ובשימוש בתוכנות לניהול משרד

(Word, Outlook)

מיקום המשרה: 
ספריות עירוניות ירושלים