Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

עוזר/ת ספרן/ית (3 משרות)
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ב, 03/01/2022 - 11:05
02 5456 893
תיאור המשרה: 

מטרת התפקיד:

סיוע לממונה במתן שירותי ספריה למשתמשי הספרייה באיתור וחיפוש מידע ובשימוש בשירותי

ספריה עפ"י אמות מידה מקצועיות ובהתאם לחוקים רלוונטיים, לנהלי העירייה, למדיניות העירייה

ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

- ארגון וסידור מאגר הספרים בספרייה וכתבי עת במדפים המתאימים, תוך הקפדה על שמירת

הסדר וטיפוח הצד האסתטי של הספרייה בהתאם לצורך ועפ"י הנחיות הממונה;

- השאלת ספרים למשתמשי הספרייה, תוך קבלת הזמנות להשאלת ספרים הנדרשים לקריאה

ו/או לימוד, איתור החומר המבוקש לרבות רישום נתוני ההשאלה במערכת ממוחשבת וניהול

מעקב אחר החזרת הספרים עפ"י הנהלים שנקבעו;

- סיוע לממונה בניהול מערכת ממוחשבת לרישום קוראים, תוך פתיחת כרטיסי קורא חדשים,

מעקב אחר חידוש מנויים ווידוא ביצוע התשלומים עפ"י תעריפים שנקבעו, בהתאם לנהלי

העירייה ולהנחיות הממונה;

- הנחיית משתמשי הספרייה בכל הקשור לשימוש בספריה ובמאגרי מידע העומדים לרשותם;

- סיוע לממונה בארגון וקיום פעילויות העשרה בתחום הספרייה )כגון: ערבי קריאה, מפגשי

אירוח עם סופרים, תערוכות, קונצרטים וכו'(, ובביצוע פעילויות לעידוד הקריאה והפצת ידע

בקרב משתמשי הספרייה, בתיאום עם הממונה;

- ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.

דרישות המשרה: 

דרישות המשרה:

דרישות מקצועיות: תואר אקדמי*;

רצוי ניסיון בעבודת ספרנות;

רצויה התמצאות באינטרנט ובמאגרי מידע;

ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ובהפעלת מערכות מידע בתחום הספריות;

כישורים ומיומנויות : יוזמה, כושר סדר וארגון בעבודה;

כושר הדרכה ומתן ייעוץ;

תודעת שירות גבוהה;

כושר קיום מגע נאות עם עובדים וקהל;

כושר ניסוח ודיווח בכתב ובע"פ;

ידיעת שפות: עברית - על בורייה;

רצויה ידיעת שפות נוספות.

דרישות נוספות: אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת המועמד לפי החוק למניעת

העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-

2001 )דרישה זו אינה חלה על נשים(.

מיקום המשרה: 
ספריות עירוניות ירושלים