Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

גב'
פלינט מוריה חיה
Ms. Moriah Flint
פלינט מוריה חיה
אקדמיה
סגל אקדמי
אימייל 

מדריכה פדגוגית ודידקטית במסלול העל-יסודי, העוסקת מעל 10 שנים בהדרכה ארצית מטעם פיקוח על הוראת העברית בתחום פיתוח טכנופדגוגי ומרצה בהשתלמויות להוראת הכתיבה. בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובלשון העברית ובעלת תואר שני בלשון העברית.