Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

תחומי עניין ועשייה אקדמית:

מדעי בעלי חיים – היבטים זואולוגיים, התנהגותיים ורגשיים.

הוראת המדעים במגוון שיטות- החקר המדעי, למידה פעילה והוראת עמיתים.

הסביבה כמשאב חינוכי והתפתחותי.

הדרכה פדגוגית בבית הספר היסודי.

הערכה מעצבת ככלי למידה משמעותי.