Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תכניות להשלמת תואר ותעודת הוראה למורים בפועל ולגננות בפועל

תכניות להשלמת תואר ותעודת הוראה למורים בפועל ולגננות בפועל

הינך נמצא כאן

תכנית להשלמת תואר ותעודת הוראה למורי ולדורף (בוגרי הכשרת ולדורף)

התכנית מיועדת למורים ואנשי סגל בבתי ספר וגני ולדורף, בוגרי סמינרי ולדורף הזקוקים להשלמות לתואר B.Ed ותעודת הוראה. התכנית מתפרסת על פני שנתיים אקדמאיות. במהלך השנה מתקיימים הלימודים ביום מרוכז אחד בשבוע, בתוספת קורסים בלמידה מרחוק.

היקף שעות הלימוד:

 • סך כל שעות הלימוד הנדרשות לתואר – 90.
 • סטודנטים שיציגו תעודות המעידות על לימודים קודמים יקבלו הכרה בהתאם.
 • תעודות מלימודים קודמים יבחנו עבור כל סטודנט ואקרדיטציה תינתן בהתאם.
 • סטודנטים שלא השלימו את לימודי הולדורף ידרשו להשלים את לימודיהם על פי הנדרש לקבלת זכאות לתואר.

תנאי הקבלה לתכנית:

 • ממוצע בגרות של 92 ומעלה או ציון התאמה מעל 550 ( פסיכומטרי וממוצע בגרות).
 • לימודים קודמים בסמינר ולדורף התואמים את לימודי תעודת “ולדורף העולמי”.

מכינה ייעודית 30+ :

מורים מועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה, ילמדו במכינה ייעודית בהיקף של 6 ש"ש, המתקיימת בקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים. (במקרים מסוימים ניתן לשלב את קורסי המכינה בתכנית הלימודים בשנה הראשונה לתכנית).

עלות התכנית:

 • שכר הלימוד לתכנית הינו בהתאם לדרישות המכללה ולסכומים המתפרסמים בכל שנה אקדמאית על ידי המל"ג. עלות תכנית מלאה 300% שכ"ל.
 • לבעלי תואר אקדמי המשתתפים בתכנית עלות התכנית 100% (בתעריף של הסבת אקדמאים).
 • שכ"ל ישולם במשך שנתיים – 150% מהעלות בכל שנת לימודים (למשלמים 300%).

זכאות לתואר ותעודה:

עם תום לימודיהם והשלמת כל החובות יהיו זכאים המשתתפים בתכנית לקבלת תואר בחינוך B.Ed ותעודת הוראה לבית ספר יסודי (בגישת ולדורף).

בעלי תואר הלומדים במסגרת הסבת אקדמאים יהיו זכאים בתום הלימודים והשלמת כל החובות לתעודת הוראה לבית ספר יסודי (בגישת ולדורף).

תכניות להשלמת תואר ותעודת הוראה לגיל הרך לגננות וגנני ולדורף (בוגרי הכשרת ולדורף)

התכנית מיועדת לגננות/ים ואנשי סגל בגני ולדורף, בוגרות סמינרי ולדורף הזקוקים להשלמות לתואר ותעודת הוראה לגיל הרך. התכנית מתפרסת על פני שלוש שנים אקדמאיות. במהלך השנה מתקיימים הלימודים ביום מרוכז אחד בשבוע, בתוספת קורסים בלמידה מרחוק.

התוכנית מנוהלת על ידי המסלול לגיל הרך במכללה בשילוב קורסי ולדורף.

אימוני הוראה ייעשו בגנים רגילים.

היקף שעות הלימוד:

 • סך כל שעות הלימוד הנדרשות לתואר - 90
 • סטודנטיות/ים שיציגו תעודות המעידות על לימודים קודמים יקבלו הכרה בהתאם.
 • תעודות מלימודים קודמים יבחנו עבור כל סטודנט ואקרדיטציה תינתן בהתאם.

תנאי הקבלה לתכנית:

 • ממוצע בגרות של 92 ומעלה או ציון התאמה מעל 550 ( פסיכומטרי וממוצע בגרות).
 • לימודים קודמים בסמינר ולדורף התואמים את לימודי תעודת “ולדורף העולמי”.

מכינה ייעודית 30+ :

גננות מועמדות שלא עומדות בתנאי הקבלה, תלמדנה במכינה ייעודית בהיקף של 6 ש"ש, המתקיימת בקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים. (במקרים מסוימים ניתן לשלב את קורסי המכינה בתכנית הלימודים בשנה הראשונה לתכנית).

עלות התכנית:

 • שכר הלימוד לתכנית הינו בהתאם לדרישות המכללה ולסכומים המתפרסמים בכל שנה אקדמאית על ידי המל"ג. עלות תכנית מלאה 300% שכ"ל.
 • לבעלות תואר אקדמי המשתתפות בתכנית עלות התכנית 100% שכ"ל (תעריף של הסבת אקדמאים).

זכאות לתואר ותעודה:

עם תום לימודיהם והשלמת כל החובות יהיו זכאיות המשתתפות בתכנית לקבלת תואר בחינוך B.Ed ותעודת הוראה לגיל הרך.

בעלות תואר הלומדות במסגרת הסבת אקדמאים יהיו זכאיות בתום הלימודים והשלמת כל החובות לתעודת הוראה לגיל הרך.