Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים

הינך נמצא כאן

הפיתוח המקצועי לבעלי התפקידים סגן מנהל, רכז שכבה, רכז מקצוע ומחנך כיתה יינתן בשני שלבים. שלב א' רוחבי לכלל התפקידים ושלב ב' מותאם לכל תפקיד ותפקיד.

שלב א': הכשרה רוחבית לכלל בעלי התפקידים: סגן מנהל, רכז שכבה, מחנך כיתה, רכז מקצוע (שלב ההכשרה הבסיסי)

(28 שעות ב"עוז לתמורה" ו- 30 שעות ב"אופק חדש").

 

קהל היעד

בעלי תפקידים בפועל שלא עברו עדיין הכשרה לתפקיד, או מורים לקראת כניסתם לתפקיד.

תכני הלימודים
  • כישורי מנהיגות וניהול, הובלת שינוי בכיתה, בשכבה ובצוות
  • תפיסת התפקיד והגדרתו ובניית תכנית עבודה מבוססת נתונים
  • תאוריות חינוכיות עדכניות ושונוּת לומדים
  • שותפי תפקיד, שיתופי פעולה ועבודה בממשקים
משך הלימודים

7 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד (למורים ב"אופק חדש" יינתן מפגש נוסף).

גמול השתלמות

על-פי תקנות משרד החינוך לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" או "עוז לתמורה".

שלב ב': הכשרה ממוקדת לבעלי התפקידים

משך הלימודים

סגן מנהל – 82 שעות ( 68 שעות למידה עיונית,14 שעות למידה מעשית).

רכז שכבה, מחנך כיתה, רכז מקצוע- 28 שעות.

 

קהל היעד

בעלי תפקידים בפועל לאחר שלב ההכשרה הבסיסי.

גמול השתלמות

על-פי תקנות משרד החינוך לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש" או "עוז לתמורה".

תכני הלימודים

סגן המנהל (54 שעות)

הנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה, הנהגת צוות, הערכת מורים ובעלי תפקידים, שעות פרטניות, מערכת השעות.

רכז שכבה (28 שעות)

הובלת צוות עמיתים, ניהול שכבה, הובלה על-פי חזון, הערכת מורים ובעלי תפקידים, פיתוח צוות, מבוא לקשיי למידה.

מחנך כיתה (28 שעות)

תכנית עבודה שנתית לכיתה, פרט וקבוצה – הכיתה כקבוצת למידה וכקבוצה חברתית, איסוף נתונים על תלמידי הכיתה בהיבטים חברתיים, רגשיים ולימודיים, ריכוזם וניתוחם, בניית תכנית עבודה בהתאמה לכל תלמיד, יצירת שיתופי פעולה עם צוות בית הספר והורים.

רכז מקצוע (28 שעות באחריות המפמ"ר)

בניית זהות מקצועית, הגדרת תפקיד, תכניות הוראה, הערכת מורים, הנחיה והובלת צוות, שותפי תפקיד, בניית תכנית עבודה על-פי נתוני תלמידים, שיח אישי מורה-תלמיד (התפתחות מקצועית באחריות המפמ"ר על-פי תחום הידע)