Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אימון בתחילת הדרך – אימון למורה החדש בכניסה לתפקיד

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
אימון בתחילת הדרך – אימון למורה החדש בכניסה לתפקיד

הינך נמצא כאן

תחילת הדרך בהוראה היא קשה וקריטית בקריירה של מורה חדש. אופיין של ההתנסויות הראשונות עשויות לנבא את הישארותו או פרישתו בשלבים מאוחרים יותר בקריירה המקצועית.

הקשיים של המורים המתחילים, הגורמים הישירים והעקיפים והשלכותיהם על מעשה ההוראה והחינוך העלו את הצורך בהתערבות ממוסדת, פורמאלית ומקצועית, מתוכננת ומובנית.

ההשתלמות מהווה נדבך בפיתוח המקצועי ומטרותיה הן להקנות למורים החדשים סדרת מיומנויות הוראה נדרשות בתחילת דרכו. כמו כן, להתמקד בכלים אימוניים לעבור תהליכים ממוקדים בהעצמה, בחיזוק היכולות, בניהול הצלחות ואי-הצלחות ועוד.                                                   

כל מורה יבחר את הדרך בה ירצה לתעד את החוויה האישית ביומן, בעבודה מסכמת ועוד.

קהל היעד

עובדי הוראה בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

מזכירת יחידת "נטעים": גב' סבטה ירט 02-6587581 svetlanaj@dyellin.ac.il