Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הרחבת הסמכה

באנר אודות המכללה
הרחבת הסמכה

הינך נמצא כאן

הרחבת הסמכה מיועדת לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה המבקשים לקבל תעודת הוראה נוספת. היקף שעות הלימודים בתכנית להרחבת הסמכה מתייחסת לידע הדיסציפלינארי הקודם של המועמדים ולניסיונם בהוראה.

הטבלאות הבאות מפרטות את היקף הלימודים לתוספת תעודת הוראה בתחום הוראה ו/או חטיבת גיל נוספת בהתאם לפירוט הבא:

 1. הרחבת הסמכה לתחום הוראה קרוב באותה שכבת גיל או הרחבת הסמכה מתחום רב-גילי לתחום הוראה קרוב
 2. הרחבת הסמכה לתחום הוראה שאינו קרוב באותה שכבת גיל
 3. הרחבת הסמכה באותו תחום הוראה או בתחום הוראה קרוב מיסודי לעל יסודי ; הרחבת הסמכה לתחום הוראה שאינו קרוב בחטיבת גיל אחרת; הרחבת הסמכה מרב-גילי לתחום הוראה שאינו קרוב בשכבת גיל יסודי או על יסודי
 4. הרחבת הסמכה באותו תחום הוראה מעל יסודי ליסודי
 5. הרחבת הסמכה לתחום הוראה קרוב מעל יסודי ליסודי
הרחבת הסמכה לתחום הוראה קרוב באותה שכבת גיל או מתחום רב-גילי לתחום הוראה קרוב

תחומי לימוד

ניסיון

ידע דיסציפלינארי

התמחות גילאית

דידקטיקה ומתודיקה

התנסות מעשית

ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות

השלמה ל - 15 ש"ש

2 ש"ש

1 ש"ש

ניסיון בהוראה של עד 3 שנים כולל

2 ש"ש

2 ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

3-4 ש"ש

3ש"ש

הרחבת הסמכה לתחום הוראה שאינו קרוב באותה שכבת גיל

תחומי לימוד

ניסיון

ידע דיסציפלינארי

התמחות גילאית

דידקטיקה ומתודיקה

התנסות מעשית

ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות

השלמה ל - 26 ש"ש

2 ש"ש

1 ש"ש

ניסיון בהוראה של עד 3 שנים כולל

2 ש"ש

2 ש"ש

ללא ניסיון
בהוראה

3-4 ש"ש

3 ש"ש

הרחבת הסמכה
 • באותו תחום הוראה או בתחום הוראה קרוב מיסודי לעל ליסודי
 • לתחום הוראה שאינו קרוב בחטיבת גיל אחרת
 • מרב – גילי לתחום הוראה שאינו קרוב בשכבת גיל יסודי או על יסודי

תחומי לימוד
ניסיון

ידע דיסציפלינארי

התמחות גילאית

דידקטיקה ומתודיקה

התנסות מעשית

ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות

השלמה ל- 26 ש"ש

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

1 ש"ש

ניסיון בהוראה של עד 3 שנים כולל

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

2 ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

4 ש"ש

3 - 4 ש"ש

3 ש"ש

הרחבת הסמכה באותו תחום הוראה מעל יסודי ליסודי

תחומי לימוד
ניסיון

ידע דיסציפלינארי

התמחות גילאית

דידקטיקה ומתודיקה

התנסות מעשית

ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

1 ש"ש

ניסיון בהוראה של עד 3 שנים כולל

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

2 ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

4 ש"ש

3 - 4 ש"ש

3 ש"ש

הרחבת הסמכה לתחום הוראה קרוב מעל יסודי ליסודי

תחומי לימוד
ניסיון

ידע דיסציפלינארי

התמחות גילאית

דידקטיקה ומתודיקה

התנסות מעשית

ניסיון בהוראה של 4 שנים לפחות

השלמה ל - 15 ש"ש

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

1 ש"ש

ניסיון בהוראה של עד 3 שנים כולל

4 ש"ש

2 ש"ש לפחות

2 ש"ש

ללא ניסיון בהוראה

4 ש"ש

3 - 4 ש"ש

3 ש"ש

הערות משלימות לטבלאות

 1. "תחום הוראה קרוב" הוא דיסציפלינת הוראה מתוך אותו מקבץ מדעי (מדעי הרוח, החברה, הטבע, מדויקים , שפות, אומנויות וכדומה)
 2. התמחות גילאית – לימודים פדגוגים תלוי גיל
 3. בכל מקרה של לימודים להרחבת הסמכה, לפחות 50% של הלימודים יתקיימו במוסד שמעניק את תעודת ההוראה
 4. 1 ש"ש עבודה מעשית – למורה בעל ניסיון בהוראה של לפחות 4 שנים יכלול: צפייה במורה חונך, הוראה של 3 שיעורים לפחות, ושיעור מבחן
 5. למורה המלמד בפועל (במשך שנתיים לפחות) את הדיסציפלינה בה הוא מבקש להרחיב את הסמכתו, ניתן יהיה להכיר עד 4 ש"ש בלימודי הדיסציפלינה
 6. למורה המלמד בפועל (במשך שנתיים לפחות) בחטיבת הגיל בה הוא מבקש להרחיב את הסמכתו, ניתן יהיה להכיר עד 4 ש"ש בהתמחות הגילאית
 7. כללי הרחבת הסמכה אינם חלים על מעבר ממסלול גן למסלול ביה"ס וההפך, וכן ממעבר מחינוך מיוחד במסגרות של החינוך המיוחד למסלול גילאי רגיל וההפך. במקרים כנ"ל, הדרישות המחייבות הן כל הדרישות המפורטות בנספח 2 לעיל (לימודי השלמה הנדרשים לקבלת תעודת הוראה לאקדמאים)