Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

החוג למתמטיקה-פיזיקה - התמחות במסלול היסודי

החוג למתמטיקה-פיזיקה - התמחות במסלול היסודי

הינך נמצא כאן

דרישות קדם למתמטיקה בחינוך היסודי

התמחות במתמטיקה במסלול היסודי מחייבת בגרות במתמטיקה בהיקף מינימלי של 4 י"ל עם ציון 75 לפחות.
סטודנטים במסלול היסודי שאינם עומדים בדרישה זו יוכלו בכל זאת להתחיל לימודיהם בחוג ואולם יידרשו להשתתף במכינה המתקיימת במהלך שנה א'. עמידה בתנאי המכינה מהווה תנאי להמשך הלימודים. (במקרים מסוימים תינתן אפשרות למבחן פטור מהמכינה)

מבנה הלימודים והיקפם

  • הוראת מתמטיקה בחינוך היסודי (26 ש"ש)
  • הוראת המתמטיקה בחינוך היסודי הרגיל למתמחים מהחינוך המיוחד (26 ש"ש)
  • למעוניינים במתמטיקה במסגרת חד חוגית (48 ש"ש): התכנית אושרה במל"ג ותפתח בהתאם למספר הנרשמים.
  • בעלי תואר אקדמי יכולים ללמוד במסגרת החוג לקראת הרחבת הסמכה או במסגרת הסבת אקדמאים להוראה בהתאם לנתוניהם האישיים. מסגרת הלימודים תיקבע בהתאם לנתוני המועמדים.

תכנית הלימודים לקראת תואר B.Ed. מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה וכוללת 26 ש"ש במתכונת הדו חוגית. (תכנית הלימודים בתכנית החד חוגית כוללת 48 ש"ש ואינה מפורטת להלן).

שנה א'

גאומטריה א' - הבט מתמטי ודידקטי 2 ש"ש
מדידות - הבט מתמטי ודידקטי (מדידות, נוסחאות והצדקות) 1 ש"ש
תורת הקבוצות א' - ליסודי 1 ש"ש
אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה א' 1 ש"ש
מבנים אלגבריים א' 1 ש"ש
גרפים ופונקציות 1 ש"ש
הוראת מתמטיקה לביה"ס יסודי- היבטים כלליים ויישומם לכיתות א'-ב' (חינוך) 1 ש"ש
מבוא לאנליזה 1 ש"ש
נושאים מתמטיים לבית הספר היסודי  א' 2 ש"ש
סטטיסטיקה לתלמידי שיטות מחקר כמותי- מתמטיקה 1 ש"ש

 

שנה ב'

טרנספורמציות וסימטריה 1 ש"ש
אנליזה א' 1 ש"ש
שיטות מחקר כמותי בחינוך –מתמטיקה (חינוך) 1 ש"ש
נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים – ב' 2 ש"ש
גישות במחקר איכותני בחינוך- מתמטיקה 1 ש"ש
תורת המספרים א' (בשיתוף עי"ס) 1 ש"ש
תורת ההיגיון  (בשיתוף עי"ס) 1 ש"ש
המעבר מהחשבון לאלגברה (בשיתוף עי"ס) – בחירה 1 ש"ש

 

שנה ג'

גיאומטריה בסביבת מחשב  (ליסודי) 2 ש"ש
הוראת מתמטיקה למתקשים - א' (בשיתוף עי"ס) – בחירה 1 ש"ש
הסתברות (בשיתוף עי"ס) 1 ש"ש
המצ"ב מזווית אחרת- מצבי הוראה בעיתיים בגיאומטריה 2 ש"ש
נושאים מתמטיים מתכנית הלימודים ג' (קורס משלב) 2 ש"ש

 

שנה ד' 

הוראת הילד ברוך הכישרון במתמטיקה-שיעור – בחירה 2 ש"ש
הוראת הילד ברוך הכישרון במתמטיקה-לתלמידי כיתות ג' – בחירה 2 ש"ש
תולדות המתמטיקה - סמינריון א' 1 ש"ש
תולדות המתמטיקה - סמינריון ב' 1 ש"ש

 

חובות הלימודים

דידקטיקה של המתמטיקה ואימוני הוראה במתמטיקה במסגרת שעות המסלול

הסטודנטים חייבים בדידקטיקה של המתמטיקה ובאימוני הוראה במתמטיקה במסגרת שעות המסלול.  

העבודה המעשית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים בבתי הספר.

ההכנה להוראה מתקיימת בחודש יולי ושבוע לפני תחילת ההוראה. הנוכחות בימי ההכנה היא חובה.

בשנה ג' יידרשו הסטודנטים לכתוב פרויקט דידקטי במתמטיקה.

סמינריון במתמטיקה

הסטודנטים ישתתפו בשנה ד' בסמינריון במתמטיקה.

הסטודנטים חייבים בהגשת עבודה סמינריונית במתמטיקה (בנוסף לעבודה סמינריונית בחינוך).

כתיבת העבודה תלווה בהנחיה אישית. התלמידים יידרשו לקבל מהמנחה אישור חתום על הנחייה.

העבודה הסמינריונית אינה מזכה בקרדיט.
ציון מעבר בקורסים "נושאים מתמטיים נבחרים מתכנית הלימודים החדשה" (א', ב', ג') הוא 80.

הקורסים בשיטות מחקר יילמדו בקבוצות המיועדות למתמחים במתמטיקה.

קורסי הבחירה דורשים אישור.

סטודנטים המתמחים במתמטיקה במסלול היסודי (התמחות מורחבת של 48 שעות או מסגרת דו חוגית 26 שעות)

הסטודנטים ילמדו 2 ש"ש נוספות (ל- 30 ש"ש הנדרשות בלימודי החינוך) שיוקדשו לדידקטיקה של המתמטיקה. שעות אלה תמנינה כשעות חינוך.

בנוסף, במהלך שנת ההכשרה השנייה שלהם, יקיימו סטודנטים אלה יום אימוני הוראה במתמטיקה בנוסף ליום ההתנסות באימוני הוראה כלליים.
סטודנטים בהתמחות בהיקף 48 ש"ש במתמטיקה שהחלו לימודיהם בתשע"א ואילך יהיו פטורים מ-7 ש"ש מתכנית ליק"ל של המסלול היסודי בתיאום עם ראש המסלול היסודי.
כמו כן יהיו פטורים מהקורס "הוראת מתמטיקה לכיתות א'-ב" (1 ש"ש) – ללא-מתמחים במתמטיקה.
סטודנטים במסלול היסודי בהתמחות דו חוגית ילמדו את הקורס המצ"ב מזווית אחרת או את הקורס הוראת הילד ברוך הכישרון במתמטיקה על חשבון 2 ש"ש מלימודי החינוך.
סטודנטים במסלול לחינוך מיוחד בהתמחות דו חוגית יוכלו לקחת את הקורס המצ"ב מזווית אחרת על חשבון לימודי בחירה.