student_portal

moodle

אגודת הסטודנטים

 

אגודת הסטודנטים הינה גוף סטודנטיאלי נבחר, אשר מטרתו לפעול למען ציבור הסטודנטים, ללא מטרות רווח או מניעים פוליטיים.

 

האגודה הינה חלק מהתאחדות הסטודנטים בישראל.  

  • האגודה מציעה את שירותיה לכלל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם.
  • עובדת בשיתוף פעולה עם דיקן הסטודנטים.
  • האגודה משמשת כנציגות הסטודנטים מול הגורמים השונים בתוך ומחוץ למכללה.  

מטרות ועקרונות אגודת הסטודנטים:   

  • האגודה פועלת למען ציבור הסטודנטים במכללה, תוך שמירה וקידום האינטרסים האקדמיים והתרבותיים של הסטודנטים. 
  • מייצגת את ציבור הסטודנטים בפני מוסדות המכללה, התאחדות הסטודנטים בישראל, מוסדות משרד החינוך, וגופים הקשורים ביוזמות לרווחת הסטודנט.
  • האגודה משמשת כצינור להשמעת קולו של הסטודנט, בכל העניינים הנוגעים לו.
  • חברי האגודה משתתפים באופן פעיל בוועדת משמעת ובוועדת הוראה, ומייצגים את הסטודנטים חברי האגודה בוועדות אלו.
  • במהלך השנה מארגנת האגודה אירועים סטודנטיאלים כמו: בזארים, מסיבות, פעילויות העשרה, אירועי תרבות ועוד.
  • פועלת למען קיום שוויון זכויות מלא לכלל ציבור הסטודנטים, ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, גיל, השקפה פוליטית ונטייה מינית ופועלת להיאבק נגד כל גילוי של אפליה מצד כל רשות, גוף או מוסד.
  • פועלת באופן ישיר להענקת סל שירותים רחב ככל הניתן לציבור הסטודנטים בכלל ולסטודנטים חברי אגודה בפרט.

לאתר האגודה