Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יוזמות לדוגמא

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
יוזמות לדוגמא

הינך נמצא כאן

עובדים עם מוגבלויות - סדנת מעסיקים

סדנת מעסיקים

יוזמה של עדי ברי

סדנא שהיא חלק ממיזם חברתי להשתלמות מעסיקים בנושא העסקת בעלי מוגבלויות במקומות עבודה. המיזם נהגה ופותח ע"י הגברת עדי ברי, במסגרת תכנית ייזמות חברתית של המכון לחינוך לקיימות במכללת דויד ילין.