Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תכנית להכשרת אקדמאים להוראת המקצוע מידע ונתונים

שלום
תכנית להכשרת אקדמאים להוראת המקצוע מידע ונתונים

הינך נמצא כאן

לייעוץ ורישום ללימודים: 

מטרות

  • הכשרת מורים לעבודת ההוראה בבתי ספר העל-יסודיים בתחום מידע ונתונים.
  • הכשרה לקראת קליטת הלומדים במערכת החינוך בתחילת שנת הלימודים תשפ"ב, תוך השלמת חובות לימודיים והכשרה הנדרשים במהלך תשפ"ב.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומעשיים, שחלקם יתקיימו פנים אל פנים (בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות, לאור משבר הקורונה) וחלקם בהוראה מקוונת, באופן שיקנה לסטודנטים את ההכשרה המיטבית להוראה בבתי הספר ובגנים ולהשתלבות מוצלחת במערכת החינוך. הסטודנטים יוכלו להשתלב כמורים במערכת החינוך ב- 1.9.2021.

 מבנה תכנית הלימודים בשני שלבים:

  • שלב א - תכנית הכשרה מעשית מקיפה הכוללת 80% מלימודי החינוך וההכשרה ומלוא ההתנסות בהוראה (סמסטר ב' + קיץ תשפ"א), שלב זה יאפשר ללומדים להשתבץ כמורים מתמחים במערכת החינוך.
  • שלב ב - השלמת לימודי החינוך וההכשרה והשלמות דיסציפלינריות (במידת הצורך) במקביל לשנת הלימודים (תשפ"ב).

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר אקדמי ראשון, בציון ממוצע של 75 לפחות, ממוסד להשכלה גבוהה בארץ המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
  2. עמידה בהצלחה בריאיון קבלה במכללה.
  3. עמידה בהצלחה במבחן התאמה.

הערה: לימודי השלמה דיסציפלינריים יתקיימו בהתאם לתכנית אישית שתיבנה לכל מועמד, בהתאם לצורך.  

שכר לימוד ומערך מסייע לסטודנטים

  • שכר הלימוד ישולם למכללה על ידי משתתפי התכנית.
  • הלוואה מותנית בגובה 5,800 ₪ כנגד התחייבות לעבודה בהוראה במשך שנה אחת לפחות בהיקף 1/3 משרה לפחות (כמפורט בחוזר המערך המסייע תשפ"א).
  • מלגת מפעל הפיס בגובה 5,000 ₪ בתמורה להתנדבות במעורבות חברתית בהיקף של 40 שעות כמפורט בחוזר מלגות פיס תשפ"א.