Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

דרוש/ה מדריך/כה לתכנית "אור" במועצה מקומית בני עי"ש במסגרת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ב, 03/01/2022 - 11:06
0509 257 767
תיאור המשרה: 

תכנית "אור" הינה תכנית לקידום ילדים בגיל הרך וצמצום פערים בתחומי ההתפתחות.

תאור המשרה: עבודה עם ילדים בגני ילדים

היקף משרה: שעתית (עד 14ש"ש)

היחידה: מחלקת חינוך- פרויקט התוכנית הלאומית כפיפות: מנהל מח' חינוך 

תיאור תפקיד מדריכת תכנית "אור":

- עבודה עם ילדים המראים פערים בתחומי התפתחות בגיל הרך

- העבודה בשיתוף פעולה עם צוות הגן

- העבודה כוללת מפגשים עם הורים למתן כלים חינוכיים בעידוד אינטראקציה חיובית במסגרת המשפחה

- שיתופי פעולה עם גורמים שונים במועצה ומסגרות חינוכיות לגיל הרך.

כישורים אישיים:

- יכולת הכלה ואמפטיה, קפדנות ודייקנות בביצוע, אמינות ומהימנות אישית, יכולת תכנון וארגון, כושר ביטוי וניסוח, כושר למידה גבוה, יחסי אנוש טובים.

- כושר עבודה בצוות, פיקוח ובקרה.

דרישות המשרה: 

דרישות התפקיד- תנאי סף:

א. בוגר/ת תואר ראשון בחינוך/ מדעי חברה והרוח/עבודה סוציאלית

ב. ניסיון בעבודה עם הורים וילדים בגיל הרך-יתרון

 דגשים: 1 .שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )הנמצאים באתר המועצה( בצירוף קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז )כולל ספח(.

2 .יש לסרוק לקובץ אחד ולשלוח בדוא"ל לכתובת: il.muni.ayish-bney@anat ,וזאת עד לא יאוחר מיום 2022.01.10 בשעה 00:14 . בנדון יש לציין פרטי התפקיד.

3 .המועצה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד האמור.

4 .הגשת מועמדות באופן חסר, ללא אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – תיפסל ולא תידון.

5 .האחריות על הגשה מלאה מדויקת וכנה של המועמדות, לרבות המסמכים הנדרשים הנלווים מוטלת אך ורק על המועמד.

6 .תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

7 .תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם .

8 .מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה.

9 .המשרה פונה לנשים וגברים כאחד, הכתיבה נעשתה מטעמי נוחות בלבד. בברכה, אריה גארלה ראש המועצה המקומית בני עי"ש

בברכה, אריה גארלה ראש המועצה המקומית בני עי"ש

מיקום המשרה: 
בני עי"ש