Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

ספריית ידע כל מחפשת ספרן/נית מידען/נית
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ד, 17/11/2021 - 15:50
08 9929 153
תיאור המשרה: 

 ✓ מתן שירותיי ספרייה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה. 

✓ ייזום ביצוע פעילויות העשרה.

✓ תפעול הספר ייה בהתאם לנהלי העבודה.

דרישות המשרה: 

 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות . או סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות . או בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה .

✓ ידיעת השפה העברית/ערבית ברמה טובה ואנגלית ברמה טובה. ✓ יכולת בעבודה משרדית. ✓ יישומי מחשב - מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות. ✓ רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה. ✓ זיקה לספרות ותרבות.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות. *** חובה על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה באתר המועצה: /321/info.eshkol.www://https ולצרף : קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות. )פנייה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל(. את ההצעות יש להגיש עד לתאריך- 2021/11/18 בשעה 12:00.

מיקום המשרה: 
ספריית ידע כל , קריית חינוך נופי הבשור, מועצה אזורית אשכול