Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

דרוש/ה ספרן/ית בספרייה הציבורית
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ב, 02/07/2018 - 09:24
תיאור המשרה: 

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד להגיש הצעותיהם/ן בצירוף׃ קורות חיים (5 עותקים), תעודת השכלה ושאלון אישי למועמד/ת שניתן להורידו באתר העירוני׃ https://www.ramla.muni.il בכותרת מכרזים > מכרזי משאבי אנוש.

 עד 5.7.18 בשעה 00 ׃ 12 . לפרטים׃ טלפון 9771558/579 ־08.

את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש.

רחוב שמשון הגיבור 15 , משרד מס׳ 7, רמלה.

פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיללא תובאנה לדיון בוועדת מכרזים.

דרישות המשרה: 

מכרז חיצוני מס׳ 36/18

היקף משרה׃ 80%

מיקום המשרה: 
רמלה