Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

חוקרת שיח, המתמחה בניתוח דפוסי שימוש בשפה במרחב התקשורתי והציבורי ובבחינת תפקודיהם, משמעויותיהם, וזיקותיהם להקשריהם המוסדי, החברתי-תרבותי והפוליטי.