Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

חדש בירושלים! מובילים בשביל החינוך הירושלמי - תעודת הוראה להסבת אקדמאיים, במסלול לחינוך יסודי, בשיתוף פעולה עם מינהל החינוך, ירושלים
21.7.22 | 12:30
הלמידה בקורסים תתמקד בנושאים שאותם מנח"י והצוות הפדגוגי, מקדם -
הוראה חדשנית, שיתופית, למידה חוץ כיתתית, אינטרדיסציפלינרית, חברתית רגשית ועוד…
 
למידה ירושלמית בדגש על חדשנות פדגוגית!
 
התוכנית מתאימה לבעלי תואר אקדמי בוגר ומעלה בתחומי עניין שונים שיהוו עתודת הוראה במערכת החינוך בירושלים. מחנכים ומורים מובילים שגישתם החינוכית מכילה והוראתם חדשנית ופורצת דרך, מבוססת על פדגוגיה מוטת
עתיד, למידה חוץ כיתתית ואינטרדיסציפלינרית. מחנכים ומורים שמובילים תהליכים לימודיים-חברתיים-רגשיים וקהילתיים בעיר ירושלים, מתוך תחושת שייכות ואהבת העיר.
  • ניתן לסיים בשנה אחת (3 סמסטרים) ביום לימודים בשבוע (יום ג') + ימים מרוכזים.
  • ישנה אפשרות למענק ומלגה ללומדים (בהתאם לעמידה בתנאים של המערך המסייע של משרד החינוך - מענק מותנה ומלגות מפעל הפיס).