Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

היחידה להוראה מיטבית וחדשנית (בשילוב טכנופדגוגיה)

הינך נמצא כאן

הנהלת החוג

לייעוץ ורישום ללימודים: 

רציונל

היחידה פועלת לקידום הוראה מיטבית, חדשנית, יצירתית ועדכנית בקרב חברי הסגל האקדמי ופרחי ההוראה.

לעבודת היחידה שותפים גורמים מקצועיים שונים שכולם יחדיו תורמים לעדכון ולשיפור מתמיד של חוויית ההוראה והלמידה של הבאים בקהילת המכללה: