לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

רשות המחקר - קבלת סיוע למחקר

  • התמיכה מתבטאת בסיוע כספי למימון הוצאות המחקר או הפרויקט, ובהקצבת שעות שנתיות לצורך ביצועו.

  • תינתן עדיפות לקבלת סיוע למחקרי המכללה.

  • הסיוע הכספי ניתן בתוספת לכל סיוע אחר שיקבל המורה ממקורות אחרים.

  • מרצה המעוניין בקבלת סיוע יגיש הצעה למחקר או לפיתוח לרשות המחקר. יש לכתוב את הבקשות בהתאם להנחיותיו של מכון מופ"ת ולהגיש בשלושה עותקים. חוברת ההנחיות של מכון מופ"ת נשלחת בדואר לכל המורים בכל קיץ. ניתן למצוא את חוברת ההנחיות באתר האינטרנט של מכון מופ"ת.
  • קבלת הסיוע מרשות המחקר מותנית בהתחייבות החוקר:
  1. להגיש לוועדה דו"ח התקדמות חצי שנתי באשר להתקדמות המחקר או הפרוייקט מראשית שנת המענק ועד להגשת הדו"ח.
  2. להשלים את המחקר או הפרוייקט בתקופה שנקבעה.
  3. להגיש דו"ח מסכם, כמקובל בתחום, עם סיום המחקר או הפרוייקט, ולא יאוחר משלושה חודשים מתום שנת המענק.
  4. לציין את תמיכת המכללה בצורה נאותה בכל פרסום של המחקר או הפרוייקט, או של חלקים ממנו
  5. להעביר לרשות המחקר עותק של כל פרסום.